فرهنگ سیاسی دانشجویی و مشارکت پلیس‌محور (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور سنندج)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: فرهنگ سیاسى، توزیع خاصى از ایستارها، ارزش‌ها، احساس‌ها، اطلاعات و طرز تلقی‌ها نسبت به نظام و ساختار سیاسى تعریف شده است. پژوهش درباره فرهنگ سیاسی علاوه بر آنکه کلید فهم و تبیین ساخت سیاسی و دیگر ساختارها را به دست می‌دهد از این جهت نیز مفید است که امکان مطالعه دقیق‌تر رفتارهای سایر بازیگران سیاسی را نیز فراهم می‌آورد. هدف این مقاله ارزیابی جهت‌گیری‌های فرهنگ سیاسی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور مرکز سنندج، و ارتباط آن با وضعیت مشارکت در امور و موضوعات پلیسی است.
روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از تکنیک پیمایش است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و حجم نمونه معرف 310 نفر از دانشجویان یادشده مبتنی بر نمونه‌گیری تصادفی ساده است.
نتایج و یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که فرهنگ سیاسی غالب دانشجویان پیام نور مرکز سنندج از نوع تبعی بوده و متغیرهایی مانند جهت‌گیری مذهبی، پایگاه اجتماعی – اقتصادی و رشته تحصیلی اثر معناداری بر وضعیت فرهنگ سیاسی دانشجویان داشته است. یافته‌ها همچنین حاکی از اثر عِلی (3/28) متغیر نوع فرهنگ سیاسی دانشجویان بر وضعیت و انگیزه مشارکت در امور و موضوعات پلیسی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Student-Political Culture and Police-Oriented Participation (Case Study: Students of Payam-e Noor University of Sanandaj)

نویسندگان [English]

  • Salaar Moradi
  • Yaghoub Ahmadi
چکیده [English]

Background and objectives: Political culture is defined as a specific distribution of attitudes, values, feelings, information and attitudes toward political system and structure. Research on political culture, in addition to providing the key to understanding the construction of politics and other structures, is also useful for further studying the behaviors of other political actors. The purpose of this paper is to assess the political orientations of the female students of the Payam-e Noor University of Sanandaj and its relationship with the status of participation in police affairs and issues.
Methodology: The method of this research is descriptive-analytic using a survey technique. The statistical population of this study was all students of Payam-e Noor University in Sanandaj and the sample size included 310 students based on simple random sampling.
Findings and results: Findings show that the dominant political culture of Payam-e-Noor students in Sanandaj is a subordinate type and the variables such as religious orientation, socio-economic status and field of study have a significant effect on the students' political culture. The findings also indicate the causal effect (28.3) of the variable of the student's political culture on the status and motivation of participation in police affairs and issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political culture
  • students
  • orientation
  • Participation
  • Police