ابعاد فقهی عملیات پلیسی تحت پوشش در جرم‌یابی جرائم مواد مخدر در ایران

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: امروزه جرائم مواد مخدر به روش‌های نو و بسیار متنوعی انجام می‌گیرد و این مسئله پلیس و مراجع قضایی را در فرآیندکشف جرم و تحصیل دلیل با مشکلات خاصی مواجه کرده و دستگاه عدالت کیفری و مأموران پلیس را بر آن داشته که از روش‌هایی مانند عملیات تحت پوشش در مقام کشف و اثبات جرم استفاده کنند. با توجه به اینکه قانون درباره مشروعیت چنین اقداماتی سکوت اختیار کرده، هدف این مقاله بررسی جایگاه و ابعاد فقهی عملیات تحت پوشش در جرم‌یابی جرایم مواد مخدر است.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع کیفی است و از نظر شیوه اجرا توصیفی- تحلیلی است و داده‌ها به شیوه اسنادی و کتابخانه‌ای از کتاب‌های فقهی و حقوقی استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش نشان داد که به استناد قواعد فقهی موجود ازجمله قاعده اضطرار، قاعده دفع افسد به فاسد، اصـل تـزاحم و قاعـده الاهم فالاهم، عملیات تحت پوشش در کشف جرایم مواد مخدر از منظر فقهی مجاز تلقی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Dimensions of Police Covered Operations in the Criminalistics of Narcotics in Iran

نویسندگان [English]

  • Behzad Mansouri
  • Yousef Torabi
  • Mohammad Naderi
  • Bakhtiar Abbaslou
چکیده [English]

Background and objectives: Drug offenses are being committed in a number of new and varied ways. This has put police and judicial authorities into some problems in the process of crime detection and its reasons, and has urged criminal justice and police officers to employ methods such as covered operations to discover and prove the crime. Given the silence of the law on the legitimacy of such acts, the purpose of this article is to examine the legal status and scope of covered operations in the criminalistics of drug offenses.
Methodology: In terms of its objectives this research is of an applied study and of a qualitative type and in terms of its methodology it is descriptive-analytical. The data have been extracted and analyzed in a documentary and library studies on legal and Islamic books.
Findings and results: The findings of this study showed that according to the existing legal rules, including the rule of emergency, the rule of dispossession to corrupt, the principle of conflict and the rule of law, the covered operation in the discovery of narcotic crimes is permissible from the legal point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Police Operation
  • Criminalistics
  • Drugs
  • Silence of law
  • Trick
  • Expediency