کارکردشناسی پلیس سنتی و ترمیمی در شرمساری کودکان و نوجوانان بزهکار

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: واکنش مقتضی نسبت به بزهکاری کودکان و نوجوانان یکی از دغدغه‌های اساسی و مهم در هر نظام کیفری است که در این میان واکنش مقامات پلیس نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، یعنی واکنش مقامات پلیس از یک سو می‌تواند موجب معایبی همچون برچسب خوردن و تکرار جرم و از سوی دیگر از طریق ایجاد شرمساری بازپذیرکننده باعث اصلاح و بازگشت به جامعه شود، در این زمینه هرچند پژوهش‌هایی در مورد بزهکاری کودکان و نوجوانان انجام گرفته است اما با این رویکرد که چگونه واکنش ماموران پلیس در راه اصلاح و بازگشت به جامعه یا تباهی آینده کودک و نوجوان بزهکار تاثیرگذار است، پژوهشی صورت نگرفته است، بنابراین با هدف تبیین کارکرد پلیس سنتی و ترمیمی در ایجاد شرمساری بازپذیرکننده و بازگشت کودکان و نوجوانان بزهکار به جامعه به موضوع پرداخته شده است.
روش: این مقاله از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت به روش تحلیل محتوا به موضوع پرداخته و اطلاعات لازم به شیوه اسنادی و کتابخانه‌ای از کتب حقوقی و جرم‌شناسی، مجلات علمی، رساله‌ها، پایان‌نامه‌ها و قوانین و مقرارت جاری ایران و سایر کشورها جمع آوری شده و در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از پژوهش‌ها در سایر کشورها به ارائه راهکارهایی برای ایفای نقش پلیس در شرمساری بازپذیرکننده کودک و نوجوان بزهکار پرداخته‌ شد.
یافته‌ها و نتایج: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که پلیس ترمیمی با اختیاراتی که می‌تواند داشته باشد (مانند قضازدایی) از طریق ایجاد شرمساری از ورود کودک و نوجوان بزهکار به فرآیند رسمی رسیدگی جلوگیری و آنان را به جامعه باز می‌گرداند درحالی که پلیس سنتی با اقدامات سرکوب گرانه خود و ورود کودک و نوجوان بزهکار به فرآیند رسمی رسیدگی موجب شرمساری برچسب زننده و در نهایت تباهی آینده کودک و قرار گرفتن در مسیر بزهکاری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Traditional and Restorative Police Function in the Shamefulness of Juvenile Delinquents

نویسندگان [English]

  • Nasibeh Ebrahimi
  • Kyumars Kalantari
  • Abedin Safari Kakroodi
چکیده [English]

Background and objectives: The proper response to the criminal offenses of children and adolescents is a major concern in every criminal system, among which the response of the police authorities has a decisive role, that is, the response of the police authorities, on the one hand, can lead to disadvantages such as tagging and recidivism, and, on the other hand, through the creation of shame rehabilitation, it would lead to reforming and returning to society. In this context, although studies have been conducted on juvenile delinquency, with the approach of how effective is police officers respond to the reform and return to society or the degeneration of the future of children and juvenile delinquency, no research has been done. Therefore, with the aim of explaining the function of traditional and restorative police in the creation of shame rehabilitation and the return of juvenile children and adolescents to society, this issue has been addressed.
Methodology: In terms of its objectives, this study is of an applied research type and in terms of its nature it has addressed the issue via content analysis; and the necessary information has been collected in the documentary and library studies on legal and criminology books, scientific journals, dissertations, theses, laws and regulations of Iran and other countries. Finally, using the results of research in other countries, some strategies for police role in the shame rehabilitation of child and adolescent offenders were presented.
Findings and results: The results of this study show that restorative police with its power and authority (such as the judiciary) can avoid the entry of young offenders into a formal process of retaliation and returning them to the community, while the traditional police with repressive measures and entry of children and adolescents into the formal process of etaliation causes a tagging shame and eventually destroys the child's future and leads to crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional police
  • Restorative police
  • Tagging shame
  • Rehabilitation shame
  • Judiciary diversion