هنجاریابی مقیاس جرم و خشونت در بین جمعیت بزهکاری شهر تهران

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: جرم یک موضوع حساس و مسئله برانگیز بوده و افراد مجرم نسبت به گزارش برخی از رفتارهای خود و اقرار به گناه بی‌میل هستند، بنابراین برای سنجش آنها ابزارهای استانداردی لازم است. در این راستا به‌منظور بررسی گرایش به جرم و خشونت در افراد، پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی مقیاس جرم و خشونت (سی.وی.اس) انجام شد.
روش‌: بدین منظور با استفاده از یک طرح توصیفی- مقطعی، از بین مددجویان ندامتگاه اوین و کانون اصلاح و تربیت تهران تعداد 464 آزمودنی با روش نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان آزمودنی انتخاب شدند.
یافته‌ها و نتایج: روایی محتوایی با استفاده از دو شاخص ضریب نسبی روایی محتوا (سی.وی.آر) و شاخص روایی محتوا (سی.وی.آی) محاسبه شد که بر این اساس آیتم شماره 1 از روایی برخوردار نبوده و بنابراین از پرسش‌نامه حذف شد. برای ارزیابی برازش مدل از شاخص‌های کای اسکوئر نسبی، شاخص نیکویی برازش، شاخص نیکویی برازش انطباقی، جذر میانگین مربعات خطای برآورد، شاخص برازش هنجارشده مقتصد، شاخص برازش افزایش، شاخص برازندگی توکر- لویس و شاخص برازش تطبیقی استفاده شد که نشانگر برازش مدل بودند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که الگوی چهار عاملی، برازش قابل قبولی با داده‌ها دارد و بار عاملی تمام عوامل به‌جز عامل‌های 9 و 25 در حد متوسط و قوی بود. ضرایب آلفای کرونباخ نیز نشان داد که مقیاس «سی.وی.اس» از پایایی بالایی برخوردار است. درمجموع نتایج پژوهش حاضر نشان داد که این پرسش‌نامه یک ابزار روا و پایا برای بررسی جرم و خشونت در متخلفان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Standardization of Crime and Violence Scale among the Delinquents in the City of Tehran

نویسنده [English]

  • Morteza Andalib Koraiem
چکیده [English]

Background and objectives: Crime is a sensitive and problematic issue, and offenders are reluctant to report some of their behaviors and confessions of guilt, so standard tools are needed to measure them. In this regard, in order to investigate the tendency towards crime and violence in individuals, the present study was conducted with the aim of standardizing crime and violence scale (CVS).
Methodology: To this end, using a descriptive cross-sectional study, 464 subjects were selected through a convenient (available) sampling method among the clients of Evin Prison and Tehran's Rehabilitation Center.
Findings and results: Content validity was calculated using two indicators of content validity Relative Coefficient (CVR) and Content Validity Index (CVI), based on which item 1 was not valid and therefore was removed from the questionnaire. To assess the fitting of the model the relative chi-square indices, the good fit index, the adaptive good fit index, the mean square error estimate, the standardized fit index, the fit index of increase, the Tucker-Lewis fit index, and the adaptive fit index were employed that showed the fit of the model. The results of factor analysis showed that the quadratic pattern had acceptable fit with the data and the factor load of all factors except the factors 9 and 25 was moderate and strong. Cronbach's alpha coefficients also showed that the CVS scale is highly reliable. In sum, the results of this study showed that this questionnaire is a valid and reliable tool for investigating the crime and violence among the offenders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime and violence questionnaire
  • confirmatory factor analysis
  • Reliability
  • Standardization