بررسی رابطه سلامت عمومی و نگرش به پلیس با ترس از جرم شهروندان

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: امروزه ترس از جرم به واقعیت اجتماعی متمایزی حتی مهم‌تر از خود جرم مبدل شده است و موضوعی است که مسئله سلامت عمومی افراد و بحث امنیت شهرها را به چالش کشانده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه سلامت عمومی و نگرش به پلیس با ترس از جرم شهروندان شهر ساری است.
روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام شهروندان شهر ساری هستند (۲۹۶۴۱۷ نفر) که از بین آن‌ها 305 نفر با روش نمونه‎گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. داده‌ها با کمک پرسشنامه‌های روا و پایای سلامت عمومی (آلفای کرونباخ 82/0)، نگرش نسبت به پلیس (آلفای کرونباخ 76/0) و ترس از جرم (آلفای کرونباخ 88/0) جمع‌آوری و با کمک نرم‌افزار «اس.پی.اس.اس» و با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری تحلیل شدند.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌ها نشان داد که رابطه معنادار و منفی بین متغیر‌های سلامت عمومی و نگرش نسبت به پلیس با ترس از جرم وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که دارا بودن سلامت روان و داشتن نگرش مثبت نسبت به پلیس و اعتماد به آن می‌تواند به‌عنوان بازدارنده‌های ترس از جرم و ایجاد احساس امنیت عمومی در بین شهروندان عمل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigating

نویسندگان [English]

  • ghodratollah abbasi
  • samira rahmani javanmard
چکیده [English]

investigating

کلیدواژه‌ها [English]

  • investigating