شاخص‌های برنامه‌ریزی پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد اطلاعات‌محور

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: در‌حالی‌که شکل‌ ارتکاب جرایم، محیط‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، رشد و تحولات سریعی را تجربه می‌کند، پیشگیری از جرم در برابر اقدام سرکوبگرانه، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است؛ ازاین‌رو برنامه‌ریزی برای مدیریت پیشگیری از جرم در عصر اطلاعاتی امروز، ضروری به‌نظر می‌رسد. بنابراین هدف این پژوهش شناسایی شاخص‌های برنامه‌ریزی مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد اطلاعات‌محوری است.
روش: از نظر هدف پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. این پژوهش در دسته پژوهش‌های کیفی جای دارد و با روش تحلیل مضمون اجرا شده است. جامعه پژوهش را خبرگان نیروی انتظامی، وزارت کشور، ستادکل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، وزارت دفاع و مجلس شورای اسلامی تشکیل دادند و براساس اصل اشباع نظری حجم نمونه به 22 نفر رسید. داده‌ها با مصاحبه‌های کیفی نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری شدند و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار «مکس کیودا» نسخه 3/12 استفاده شد.
یافته‌ها و نتایج: شاخص‌های برنامه‌ریزی پیشگیری انتظامی از جرم اطلاعات‌محور، در قالب 5 مضمون اصلی و 34 مضمون فرعی شناسایی شدند که عبارتند از: پویش محیطی جرم، تعیین و تبیین مسئله جرم، آمار جرایم، تحلیل‌های عملیاتی مبتنی بر آمار جرایم، علت‌شناسی جرم و تدوین طرح عملیات پیشگیری. استفاده از این شاخص‌ها در برنامه‌ریزی اقدامات پیشگیرانه می‌تواند منجر به اثربخشی بیشتر این برنامه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the indicators

نویسندگان [English]

  • ebrahim davoodi
  • abdollah hendyani
  • esmaeil ahmadimoghaddam
  • yousef mohammadi moghaddam
  • davood doagoyan
چکیده [English]

the indicators

کلیدواژه‌ها [English]

  • the indicators