فراتحلیل بررسی عوامل مؤثر بر ترس از جرم در بین شهروندان

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: ترس از جرم همان احساس ناامنی و نگرانی اجتماعی از قربانی شدن توسط جرائم است که به واقعیت اجتماعی متمایز و مهم‌تر از خود جرم تبدیل ‌شده است. پیامدهای ترس از جرم را می‌توان هراس اجتماعی، بازنمایی ناامنی و بی‌نظمی اجتماعی، بی‌اعتمادی و تضعیف پیوندهای محلی- اجتماعی، بی‌تفاوتی اجتماعی، بازتولید جرائم خشن و از بین رفتن بازدارندگی غیررسمی دانست. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از روش فراتحلیل قصد بررسی عوامل مؤثر بر ترس از جرم در بین شهروندان را دارد.
روش: این تحقیق به روش فراتحلیل (CM2) کمی صورت پذیرفته است. از جامعه آماری 27 مورد پژوهش بین سال‌های 1385-1395 با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، حجم نمونه برابر با 18 مورد انتخاب و روایی گویه‌ها بالای 7/0 تعیین ‌شده است.
یافته‌ها و نتایج: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بین اندازه اثر متغیرهای مستقل جنسیت (348/0)، سن (264/0)، وضعیت تأهل (114/0)، تحصیلات (241/0)، درآمد (074/0)، سرمایه اجتماعی (222/0)، محرومیت اجتماعی (455/0)، پیوند اجتماعی- محلی (449/0)، تعلق اجتماعی (132/0)، حضور پلیس در اجتماع (391/0)، نوع پوشش (213/0)، کیفیت محل سکونت (396/0)، رضایت اجتماعی (286/0)، احساس ناامنی (469/0)، بی‌سازمانی اجتماعی (142/0)، تعامل اجتماعی (246/0)، نظارت اجتماعی (437/0)، طول اقامت در محله (374/0)، خرده‌فرهنگ قومی (423/0)، تجربه قربانی شدن (484/0)، آسیب‌پذیری (322/0)، پایگاه اقتصادی- اجتماعی (483/0)، تلقی از جرم (415/0)، وضعیت محله (502/0)، اعتماد اجتماعی (221/0) و بی‌نظمی اجتماعی (545/0) با ترس از جرم (متغیر وابسته) رابطه معنی‌داری دارد. درمجموع میزان اندازه اثر ترکیبی مجموع متغیرهای مستقل معنادار بر متغیر وابسته برابر با 40/0 بوده و 60/0 آن را متغیرهایی تبیین می‌کنند که در مدل منظور نشده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

meta analysis

نویسندگان [English]

  • mohsen niazi
  • mohammad abbaszade
  • bahram bayat
  • Taha Ashayeri
چکیده [English]

meta analysis

کلیدواژه‌ها [English]

  • meta analysis