پیش‌بینی مصرف الکل در جوانان بر مبنای مؤلفه‌های کنترل و حمایت خانوادگی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: مشروب‌های الکلی یکی از جدی‌ترین معضل‌های بشری و پیچیده‌ترین پدیده انسانی است که پایه‌ و بنیان‌ جامعه انسانی را تحلیل می‌برد. آسیب‌پذیرترین گروه در برابر مصرف الکل نیز جوانان هستند و به‌طور طبیعی درک عوامـل مؤثر بـر مصرف الکل در جوانان به‌منظور توسعه راهبردهای مؤثر کنتـرل و پیـشگیری از آن ضروری است. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی مصرف الکل بر مبنای مؤلفه‌های کنترل و حمایت خانوادگی است.
روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را جوانان 18 تا 24 ساله منطقه 6 شهر تهران در سال 95 تشکیل دادند که 249 نفر (153 پسر و 96 دختر) از آن‌ها به‌صورت در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز پرسش‌نامه رشد و بهداشت جوانان (آلفای کرونباخ 81/0 و 69/0) و مقیاس خطرپذیری جوانان ایرانی (آلفای کرونباخ 89/0) است.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌ها نشان دادند که میانگین گزارش مصرف الکل در جوانان مورد مطالعه این پژوهش 76/20 و میانگین حمایت و کنترل خانواده 14/17 و 14/12 است. همچنین بین حمایت و کنترل خانوادگی با مصرف الکل رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. بنابراین متغیرهای کنترل و حمایت خانواده، پیش‌بینی‌کننده‌های معنی‌داری برای مصرف الکل در جوانان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PREDICTING ALCOHOLIC DRINK CONSUMPTION AMONG YOUNG PEOPLE BASED ON CONTROLLING COMPONENTS AND FAMILY SUPPORT

نویسندگان [English]

  • Saied Sadeghi
  • Bita Shalani
  • Hossein Abedi Parija
  • Elahe Sadeghi
چکیده [English]

Background and objectives: Alcoholic drink is one of the most serious human problems and complicated humanistic phenomenon that undermine the foundation of human society. Young people are the most vulnerable groups against alcoholic drink consumption and naturally understanding the factors influencing alcohol use in young people is necessary for developing effective strategies for its prevention and control. Hence, this study aims at predicting alcoholic drink consumption among young people based on controlling components and family support.
Methodology: This study is a of correlational research type. The statistical population of the study included 18-24-year-old young peoples in Tehran municipality district 6 in 2016. 249 individuals (153 males and 96 females) were selected using convenient sampling method. The research instruments were youths' growth and health questionnaires (Cronbach's alpha .81 and .69) and Iranian youths' risk-taking scale (Cronbach's alpha .89).
Findings and results: The findings showed that the mean of alcoholic drink consumption among young people in this study was 20.76 and the mean of family support and control were 17.14 and 12.14, respectively. There is also a negative and significant relationship between family support and control and alcoholic drink consumption. Thus, the variables of control and family support are significant predictors for alcohol use in young people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alcohol consumption
  • youths
  • Family control
  • Family support
  • Damage