تدوین بسته آموزشی رفتار ترافیکی و تعیین اثربخشی آن بر یادگیری کودکان پایه اول ابتدایی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: آسیب‌‌های کودکان در حوادث ترافیکی یکی از دلایل مهم مرگ و ناتوانی آنان است و پیشگیری از این امر نیازمند ارائه آموزش است. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش بسته ترافیکی ارائه شده به کودکان هفت ساله شهر تهران است.
روش: این پژوهش از نوع «شبه آزمایشی» و با طرح «پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل» است. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان پایه اول ابتدایی شهر تهران است. دو گروه سی نفری از دو کلاس پایه اول از مدرسه‌ای در منطقه 5 تهران به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و قبل و بعد از ارائه بسته آموزشی ترافیکی با کمک پرسش‌نامه روا و پایا (آلفای کرونباخ 91/0) مورد پرسش قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها نیز از شاخص‌‌های آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته‌‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد میانگین و انحراف معیار رفتار ایمن ترافیکی پسران و دختران گروه آزمایش در پس‌آزمون به‌طور معناداری بهبود یافته است. همچنین تفاوت بین نمره‌‌های پس‌آزمون رفتار ایمن ترافیکی گروه آزمایش و کنترل و نیز اثر تعاملی جنسیت و گروه بر نمره‌‌های پس‌آزمون، رفتار ایمن ترافیکی معنادار بوده و بین میانگین رفتار ایمن ترافیکی پسران گروه آزمایش و کنترل و دختران گروه آزمایش و کنترل تفاوت وجود دارد؛ این نتایج حاکی از آن است که پس از آموزش در هر دو جنسیت، گروه آزمایش از گروه کنترل عملکرد بهتری داشته‌اند و اثربخشی آموزش ترافیک به کودکان تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DEVELOPING A TRAINING PACKAGE ON TRAFFIC BEHAVIOR AND DETERMINING ITS EFFECTIVENESS ON FIRST-GRADE ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN'S LEARNING

نویسندگان [English]

 • Soghra Ebrahimi Ghavam
 • Ali Delavar
 • Esekandar Momeni
 • Hassan-Reza Rafie
 • Leila Zoghi
چکیده [English]

Background and objectives: Children injury in traffic accidents is one of the major causes of death and disability and its prevention requires training. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of traffic package provided to seven-year-old children in Tehran.
Methodology: This study is a quasi-experimental research with a pretest-posttest-control design. The statistical population of the study included first-grade elementary school children in Tehran City. Two Thirty-member groups from two classes in the first grade of a school in the district 5 of Tehran were chosen as samples. The participants were examined by a valid and reliable questionnaire (Cronbach's alpha .91) before and after providing the educational program about traffic. The descriptive statistics and analysis of covariance were employed for data analysis.
Findings and results: Research showed that the mean and standard deviation of traffic safety behavior of males and females was significantly improved in post-test experimental group. The difference between the post-test scores of traffic safety in control and experimental groups, as well as the interaction effect of gender and group on post-test scores for traffic safety behavior was significant. There is also a difference between traffic safety behavior of males in experimental and control groups and females in experimental and control groups. The results showed that after training in both gender, the experimental group outperformed the control group and the effectiveness of traffic training to children is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Training
 • traffic behavior
 • children
 • learning
 • effectiveness
 • Control group