مطالعه حقوقی- جرم‌شناختی جرایم اقتصادی (با تأکید بر راهکارهای پیشگیری ملی و فراملی)

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می‌کند. به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه ویژه‌ای است. جرایم اقتصادی و مالی از جرایمی هستند که امروزه دامن‌گیر اقتصاد جامعه شده است و مانع فعالیت اقتصادی پویای اجتماع می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی حقوقی و جرم شناختی این نوع جرایم و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری و مبارزه با آنها است.
روش: این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است.
یافته‌‌ها و نتایج: بخش اول پژوهش، موازین حقوقی و قضایی جرایم اقتصادی را واکاوی کرد. در این بخش جرایم اقتصادی از نظر حقوق کیفری اقتصادی ماهیتی (شامل عنصر قانونی، مادی و معنوی) و حقوق کیفری اقتصادی شکلی در دو بعد ملی و بین‌المللی بررسی شاین بررسی مشخص شد میان جرایم اقتصادی با جرایم علیه اموال، مفاسد اقتصادی و... تفاوت‌‌های اساسی وجود دارد. بخش دوم پژوهش، به تبیین و تشریح ابعاد جرم‌شناختی جرایم اقتصادی و راهکارهای پیشگیری پرداخت. در راستای تشریح ابعاد جرم‌شناختی جرایم اقتصادی، به نظریه روانشناختی پیناتل و نظریه جامعه شناختی مرتن استناد شده؛ سپس با توجه به رویکرد حاکم بر جامعه‌شناسی کیفری، مطالب قابل توجه و تمرکز در باب نظام حقوقی و چارچوب قضایی کشور مورد بررسی قرار گرفت. مهم ترین راهکارهای پیشگیرانه در این راستا عبارتند از تقویت باورهای درونی و نظام انگیزشی کارکنان بخش های مالی ادارات، بهبود نظام نظارت بر عملکرد مالی به ویژه در بخش دولتی، استفاده از سامانه های مدیریت مالی و تدوین قوانین مدیریتی و نظارتی مرتبط.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE LEGAL-CRIMINOLOGICAL STUDY OF ECONOMIC CRIMES (WITH AN EMPHASIS ON NATIONAL AND INTERNATIONAL PREVENTION STRATEGIES)

نویسنده [English]

  • Mahdi Moghimi
چکیده [English]

Background and objectives: Economics plays a key role in human life. That is why the fight against economic corruption has an important status. Economic and financial crimes are the crimes that afflict today's society and hinder dynamic economic activity of the society. This study aims at examining the legal and criminological aspect of this type of crime and providing guidelines for the prevention and fight against them.
Methodology: This study was conducted using descriptive-analytic method and library resources.
Findings and results: The first part of the study explored the Justice and legal standards of economic crimes. In this part, the economic crimes in terms of economic nature of criminal law (including legal, material and spiritual components) and economic form of criminal law at both the national and international dimensions were investigated. The study showed that there are fundamental differences between economic crimes and crimes against property, economic corruption etc. The second part of the study explains and outlines the criminological aspects of economic crime and prevention strategies. In order to explain the criminological aspects of economic crime, the Pinatel psychological theory and Merton sociological theory were cited. Then, according to the dominant approach on criminal sociology, the significant content and focus on the legal system and legal framework of the country were examined. The most important preventive strategies in this regard include: strengthening the internal beliefs and motivations of financial institutions staff members, improving the system of monitoring financial performance, particularly in the governmental sector, using the financial management system and developing related and managerial and supervisory rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic crime
  • prevention
  • Police
  • Economic criminal law
  • Financial corruption