بررسی دانش و مهارت موردنیاز پلیس در پیشگیری وضعی از جرم

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: پیشگیری وضعی شامل اقدامات و روشهایی است که با تمرکز بر مداخله در شرایط جرم و کاهش فرصت به مهارجرم می پردازد. هرچند موفقیت در برنامه های پیشگیری از جرم مبتنی بر مشارکت چند نهادی است، لیکن پلیس با کنترل فرصت های جرم و با استفاده از مهارت‌ها و دانش خاص پلیسی، نقش ارزنده ای را در پیشگیری از جرم بر عهده دارد. این مقاله می کوشد تا مهارت‌ها و دانش مورد نیاز پلیس در پیشگیری وضعی را شناسایی نماید.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، و از نظر گردآوری داده، کیفی- اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، مدیران، کارشناسان پلیس در حوزه پیشگیری از جرم است و نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام و پس از اجرای 19 مصاحبه، اشباع نظری حاصل و داده‌های با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. برای روایی و پایایی پژوهش از روش های رائو و پری(2003 بهره گرفته شد.
یافته‌ها و نتایج: در این پژوهش در مجموع 51 شاخص بدست آمد که بر اساس مبانی نظری، در قالب 16 شاخص مهارتی و 35 شاخص دانش پلیسی در زمینه پیشگیری وضعی از جرم، دسته بندی شدند. در این پژوهش شناخت فرصت های جرم و عناصر شکل دهنده شرایط جرم به عنوان دانش پلیسی و درک شرایط محیط فیزیکی جرم و توان تجزیه و تحلیل آماری جرائم به عنوان مهارت مورد نیاز پلیس در پیشگیری از جرم، شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE POLICE SPECIAL SKILLS AND KNOWLEDGE IN SITUATIONAL CRIME PREVENTION

نویسنده [English]

  • Sayyad Darvishi
چکیده [English]

Background and objectives: Situational prevention includes measures and techniques that by focusing on intervention in crime condition and reducing crime opportunities restrain crime. Although success in crime prevention programs is based on the participation of several institutions, police plays an important role in crime prevention through relying on crime and controlling crime opportunities and using the special skills and knowledge of the police. Therefore, this article attempts to explain the acquisition of police especial skills and knowledge, and also to answer the following question: what are police required special skills and knowledge in situational crime prevention?
Methodology: In terms of its objectives the present study is of an applied research type and in terms of data collection procedure it is considered as qualitative-exploratory study. The study population consisted of all elites, managers, police experts in the field of crime prevention. A combination of snowball and judgmental purposive non-probabilistic method was employed for selecting the samples. In this way, after 19 interviews the theoretical saturation was achieved. The required qualitative data were collected and using content analysis as a research technique the concepts, categories and main and secondary factors identified and analyzed.
Findings and results: The main and secondary codes obtained from interviews with elites and police experts revealed that a total of 51 indices were extracted and based on the theoretical foundations they were identified as 16 skill indices and 35 police especial knowledge indices in situational crime prevention. The results show that the identification of crime opportunities and the constitutive elements of crime conditions as police especial knowledge and understanding the physical environment of crime and the ability of statistical analysis of crime as the skills required by the police in crime prevention were identified with the highest frequency. Also, through promoting the level of skills and special knowledge required by the police executives the level of success for situational crime prevention programs can be predicted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • situational crime prevention
  • Police crime prevention
  • Police skills
  • Police special knowledge
  • Police chief executives