شیوه‌های جلب مشارکت رسانه‌ها برای اعتمادسازی نسبت به پلیس

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: اعتماد مردم به پلیس یکی از ضرورت‌های موفقیت این نهاد برای تأمین امنیت اجتماعی و عمومی است. عوامل متعددی بر اعتماد به پلیس تأثیر دارند که ازجمله مهمترین آنها اقدامات رسانه‌های ارتباط جمعی است. پژوهش حاضر شیوه‌های جلب مشارکت رسانه‌ها برای اعتمادسازی نسبت به پلیس را بررسی می‌کند.
روش: پژوهش حاضر از نظر شیوه اجرا کیفی و از نظر نوع، توصیفی- تبیینی است. جامعه‌آماری پژوهش‌ را مدیران و سردبیران و دبیر سرویس‌های رسانه‌های ارتباط‌جمعی از جمله رسانه‌های شنیداری، دیداری- شنیداری، مکتوب و مجازی تشکیل داده‌اند. نمونه‌گیری به شیوه گلوله برفی انجام و با 46 نفر اشباع نظری حاصل شد. جمع‌آوری داده‌ها نیز به شیوه مصاحبه حضوری نیمه‌ساخت‌یافته صورت گرفت.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد نیروی انتظامی با اقداماتی از قبیل تعامل صحیح و مستمر با رسانه‌ها، تشکیل کانون‌های اندیشه‌ورزی، اطلاع‌رسانی به موقع به رسانه‌ها، امکان دستیابی خبرنگاران به پرونده‌های مهیج، سخنگوی رسانه‌ای داشتن و داشتن خبرنگاران انتظامی در رسانه‌ها می‌تواند مشارکت رسانه‌ها را برای اعتمادسازی نسبت به پلیس جلب کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE WAYS OF MEDIA PARTICIPATION ENCOURAGEMENT FOR BUILDING CONFIDENCE IN THE POLICE

نویسندگان [English]

  • Fariba Shaygan
  • Mohsen Mahdian Chavgani
چکیده [English]

Background and objectives: Public confidence in the police is one of the prerequisite for the success of this institution in the provision of social and public security. Many factors may affect confidence in the police and the most important one includes the mass communication media practices. The present study examines the ways of media participation encouragement for building confidence in the police.
Methodology: This research is a qualitative descriptive-explanatory study. The study population consisted of managers and editors and secretaries of mass media services including audio, audio-visual, written and virtual media. Sampling was conducted using snowball sampling method and with 46 individuals theoretical saturation was reached. The data were collected through in-person semi-structured interviews.
Findings and Results: The research showed that police can encourage the participation of the media to build confidence in the police through taking some measures such as proper and continuous interaction with the media, establishing thinking centers, timely information dissemination to the media, the possibility of reporters access to exciting records, having media spokesman, and having police reporters in the media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confidence building
  • Police
  • mass media
  • performance