شناسایی معیارهای تصمیم‌گیری به‌منظور برون‌سپاری فعالیت‌های آموزش انتظامی با استفاده از روش دلفی فازی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: ماهیت متغیر کار پلیس در قرن 21 به‌عنوان عاملی تأثیرگذار بر تعلیم و تربیت آن‌ها، مورد توجه است. توجه به تغییر و ایجاد زمینه مناسب آن می‌تواند سرلوحه فعالیت‌های دانشگاه قرار گیرد. ازاین‌رو، بهره‌گیری از روش‌های نوین مدیریتی، ازجمله برون‌سپاری می‌تواند مؤثر و کارآمد باشد. هدف این مطالعه، شناسایی معیارهای موثر برای تصمیم گیری درباره برون سپاری آموزش پلیس است.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر راهبرد پژوهش، ترکیبی است. در این پژوهش از روش دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را معاونان آموزش ناجا و دانشگاه علوم انتظامی امین و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه جمعاً به تعداد 13 نفر تشکیل داده اند. در این پژوهش با مرور ادبیات، 50 شاخص در 7 مؤلفه برون سپاری آموزش پلیس، شناسایی شده و با کمک خبرگان اولویت بندی شدند.
یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد از بین 7 مؤلفه و 50 شاخص که با استفاده از روش دلفی فازی به رأی گذاشته شد، تنها چهار مؤلفه و شانزده شاخص به‌عنوان معیار اخذ تصمیم برای انتخاب فعالیت‌های آموزش انتظامی به‌منظور برون‌سپاری تائید شد. مؤلفه فناوری با میانگین دی فازی 76/ 0 و بهره‌مندی از منابع انسانی ماهر در بکار گیری مؤثر فناوری‌های موجود در فعالیت‌های آموزشی با میانگین دی فازی 82/. بالاترین اولویت را برای اخذ تصمیم درباره شناسایی فعالیت‌های آموزش انتظامی برای برون‌سپاری دارا هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Decision-Making Criteria for Outsourcing Police Training Activities Using Fuzzy Delphi Method

نویسندگان [English]

  • Akram Alimardani
  • Hamidreza Arasteh
  • Hassanreza Zeinabadi
چکیده [English]

Background and objectives: The changing nature of police work in the 21st century is concerned as an effective factor on their education. Attention to changing and creating its proper context can be taken as a priority in the university activities. Thus, taking the advantage of modern management methods, including outsourcing can be effective.
Methodology: In terms of its objectives this study is of an applied research type and in terms of research strategy it is a mixed-method study. Fuzzy Delphi method was employed in this study. The statistical population included I.R.I Police training deputies and Amin Police University faculty members (N=13). In this study, 50 criteria in seven components of police training outsourcing were identified through literature review and prioritized with the help of experts.
Findings and results: The study showed that among the 7 components and 50 criteria, which were put to vote through fuzzy Delphi method, only 4 components and 16 criteria were confirmed as decision-making criteria for the selection of police training activities for outsourcing. The technology component with a D-fuzzy average of .76 and taking the advantage of skilled human resources in the effective use of existing technology in educational activities, with a D-fuzzy average of .82 have the highest priority to taking decisions on the identification of police training activities for outsourcing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing
  • Criterion
  • Indicators
  • Police training
  • decision-making
  • Fuzzy Delphi