عوامل مؤثر بر ترس زنان از جرم در فضای شهری

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: ترس از جرم در مطالعات اجتماعی، مفهومی نوپا بوده و رویکردهای نظری متنوعی برای تبیین آن پدید آمده است. پژوهش‌های انجام‌شده نشان داده‌اند که زنان در مقایسه با مردان، ترس از جرم را بیشتر تجربه می‌کنند. این پژوهش عوامل مؤثر بر ترس از جرم زنان را در مشکین‌شهر بررسی کرده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه پژوهش را زنان 18 تا 65 ساله ساکن مشکین‌شهر تشکیل داده‌اند که برابر با 5000 نفر هستند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 373 نفر تعیین و با شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با کمک پرسش‌نامه روا و پایا (آلفای 68/0 تا 75/0 برای ابعاد مختلف) جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار «اس.پی.اس.اس» و آزمون‌های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد میزان ترس از جرم زنان در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد و متغیرهای احساس بی‌قدرتی، طرد اجتماعی، ضعف پیوند اجتماعی، توانایی دفاع از خود، زوال احساس امنیت اجتماعی، تجربه بزه‌دیدگی، فروپاشی اخلاقی جامعه، بی‌نزاکتی اجتماعی و اعتماد اجتماعی بر ترس زنان از جرم تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Women's Fear of Crime in Urban Space

نویسندگان [English]

  • Taha Ashayeri
  • Elham Abbasi
  • Alireza Notghi
  • Mohaddeseh Akhundzadeh Arani
  • Ramezanali Nouri
چکیده [English]

Background and objectives: Fear of crime in social studies is a new concept and diverse theoretical approaches have emerged to explain it. Researches have shown that women, compared to men, are more likely to experience fear of crime. This study has investigated the factors affecting women's fear of crime in Meshkinshahr.
Methodology: In terms of its objectives the present study is of an applied research type and in terms of methodology it is considered as a survey study. The statistical population of the study consisted of 5000 16-65-year-old women in Meshkinshahr. The sample size was determined as 373 individuals using Cochran formula and they were selected by multistage cluster sampling method. The required data were collected through a valid and reliable questionnaire (α= .68 - .75 for various dimensions) and they were analyzed using the "SPSS" software and Spearman correlation and multiple regression tests.
Findings and results: The research showed that women's fear of crime is at a relatively high level and the variables of sense of powerlessness, social exclusion, weak social ties, the ability to defend themselves, deterioration of social security, experience of victimization, moral breakdown of society, social incivility and social trust affect women's fear of crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • urban space
  • fear of crime
  • Social disorganization
  • Security