مسئولیت مدنی پلیس ناشی از ارتکاب فعل زیان‌بار و ترک فعل (با تأکید بر مسئولیت پلیس راهور)

نویسنده

مربی گروه حقوق دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: برای تحقق مسئولیت مدنی، همواره مداخله مادی شخص در حادثه زیان‌بار لازم است. مداخله مادی یعنی ارتباط مادی شخص با حادثه، که این ارتباط ممکن است از طریق فعل شخصی، فعل اشیاء و فعل غیر برقرار شود. بنابراین فعل شخصی یکی از موارد مداخله مادی شخص در حادثه زیان‌بار است. مقصود از رفتار شخصی، ارتکاب فعل یا ترک فعل عمدی یا غیرعمدی است که از سوی شخص منجر به حادثه زیان‌بار می‌شود. هدف این مقاله تبیین مسئولیت مدنی کارکنان پلیس راهور در فعل یا ترک فعل زیان‌بار است. این مقاله در دو بخش تنظیم شده است، بخش اول به بررسی مسئولیت مدنی درخصوص فعل زیان‌بار می‌پردازد و بخش دوم، مسئولیت مدنی پلیس راهور را درباره ترک فعل تحلیل می‌کند.
روش: مقاله حاضر از نظر روش، توصیفی تحلیلی است و یافته‌های آن با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و پرونده‌های جاری در قوه قضائیه تحلیل شده‌اند.
یافته‌ها و نتایج: بیتوجهی و قصور اشخاص و سازمانها (مانند شهرداریها، ادارات راهوترابری، برق و...) منجر به وقوع تصادفات مرگباری میشود و صدمات جبرانناپذیری بر مردم و دولت تحمیل میکند. سازمانهای یادشده باید قبل از هرگونه عملیات، هماهنگی لازم را با پلیس راهور انجام دهند و محدوده کارگاهی عملیات را با نصب علایم استاندارد، ایمنسازی کنند و برابر مواد 211 و 212 آییننامه راهنمایی و رانندگی، که از مصادیق ترک فعل برای راهور نیز محسوب می‌شود، پلیس هم موظف شده تا از ادامه کار اشخاص و سازمانهایی که بدون رعایت ضوابط ایمنی در راهها، عملیات اجرایی میکنند، جلوگیری کند. بدیهی است در غیر این‌صورت، پلیس نیز درکنار آن سازمان‌ها مسئولیت خواهد داشت. کارشناسان تصادفات باید قصور ناشی از انجام فعل یا ترک فعل پلیس یا مأمور پلیس را در بروز تصادفات، مشخص کنند و موظف‌اند در علت نامه تصادف، میزان مسئولیت آنها را تعیین و به مراجع قضایی منعکس کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Police Civil Liability Arising from Committing Harmful Acts and Omissions (With an Emphasis on Traffic Police Liability)

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Hashemi
چکیده [English]

Background and objectives: For the realization of civil liability, the physical intervention of individual in the harmful event is always necessary. Material intervention is the person's physical relationship with the accident and this relationship may be associated through personal act, object act and other's act. Therefore, personal act is one of the person's material interventions in the harmful event. Personal behavior means the intentional or unintentional act or omission committed by the person that leads to a harmful incident. This study aims to explain the civil liability of traffic police employees in the detrimental or harmful act or omission. This article has been arranged in two parts. The first part deals with the civil liability regarding the harmful act. The second part analyzes the civil liability of traffic police about the omission.
Methodology: This study is of a descriptive-analytic research type. Its findings were analyzed using library resources and current cases in the judiciary.
Findings and results: Neglect and failure of individuals and organizations (such as municipalities, departments of transportation, electricity, etc.) cause fatal accidents and imposes irreparable damage to people and the government. The above mentioned organizations should coordinate their operations with traffic police before conducting any operations and immunize their operative workshop sites with standard signs and according to the sections of 211 and 212 traffic regulations, which are also examples of omission for traffic police, the police are obliged to stop individuals and organizations that conduct operations without following the rules of safety on the roads. Obviously, otherwise, the police will also be responsible among those organizations. Experts of accidents have to determine the negligence caused by acts or omissions of police or police officer in accidents, and they are obliged to determine their responsibility and reflect it to the judicial authorities in the crash report letter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traffic Police
  • civil liability
  • Harmful act
  • Omission
  • Compensation