تعامل پلیس و تلویزیون؛ پیشگیری از جرم یا آموزش جرم

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

چکیده

زمینه و هدف: رسانه‏های جمعی به‌ویژه تلویزیون، نقش بسیار مهمی در بسترسازی افکار عمومی و تأمین امنیت و پیشگیری از وقوع جرم ایفا می‏کنند. این ابزارها با توجه به توسعه کمی و کیفی خود در عمل می‏توانند هم فرصت و هم تهدیدی برای امنیت اجتماعی باشند. پژوهش حاضر نقش سریال‌های اخیر پلیسی را در پیشگیری از جرم و آموزش آن بررسی کرده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی است و با روش تحلیل محتوای کمی انجام شده است. جامعه تحلیل را سریال‏های پلیسی پرمخاطب تلویزیون ایران در پنج سال اخیر تشکیل داده‌اند و از بین آن‌ها سریال‌های «زخم»، «رهایی» و «میکاییل» مبنای تحلیل قرار گرفته‌اند. برای سنجش پایایی تحقیق از اعتبار محتوایی یا صوری بهره‌گیری شده است که براساس توافق نظرات و آراء صاحب‌‌نظران و اساتید حوزه رسانه و جرم، شاخص‌ها و مقوله‌های مورد مطالعه و استخراج شده از اعتبار مناسبی برخوردار بودند.
یافته‌ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که 20 درصد محتواهای پلیسی سریال‌های مورد بررسی را آموزش جرم، 27 درصد آن‌ها را توانمندی پلیس و پیشگیری از جرم، 21 درصد رواج ارزش-های مثبت، 13 درصد رواج ارزش‌های منفی و 18 درصد را وظایف رسانه‌ای تشکیل داده است. بنابراین سریال‌های پلیسی می‌تواند به‌عنوان ابزار مؤثری در پیشگیری از جرم مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Police and TV Interaction: Crime Prevention or Crime Training

نویسنده [English]

  • Mohammad Ghasemi
چکیده [English]

Background and objectives: Mass media, especially television, play an important role in making the infrastructure of public thoughts and providing security and crime prevention. According to their qualitative and quantitative development, these tools in practice can be both an opportunity and also a threat for social security. The present study has examined the role of recent police TV series in crime prevention and training.
Methodology: In terms of its objectives this study is of an applied research and in terms of its method it is a qualitative study. It is conducted through quantitative content analysis method. The population of the analysis included the popular police TV series in the recent 5 years. Among them, the series of "wound", "freedom" and "Michael" were selected for analysis. To examine the validity of the study the content or face validity was employed. According to the consensus of opinions of the experts and the professors of crime and media, the studied and extracted indicators and categories had appropriate validity.
Findings and results: The research showed that 20% of the content of examined TV series formed crime training, 27% of them formed the capacity of the police and crime prevention, 21% formed the prevalence of positive values, 13% formed the prevalence of negative values, and 18% formed the media tasks. Therefore, police TV series can be used as an effective tool in the prevention of crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Police
  • TV
  • Crime Prevention
  • Crime training
  • Conventionalization
  • Intensification