نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایجاد بحران‌های اجتماعی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: در سال‌های اخیر جوامع انسانی با ظهور پدیدۀ نوینی با عنوان شبکه‌های اجتماعی مواجه شده اند که یکی از پیامدهای ظهورشان، فراهم شدن زمینه حرکت‌های جمعی و ایجاد بحران‌های اجتماعی است. این پژوهش با هدف تبیین نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایجاد بحران‌های اجتماعی انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان فضای مجازی جامعه اطلاعاتی شهر تهران تشکیل داده اند که به روش نمونه‌گیری تصادفی تعداد 106 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و مورد پرسش قرار گرفته‌اند. برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامه روا و پایا (آلفای کرونباخ 73/87) استفاده شده و برای تحلیل داده ها آزمون تحلیل رگرسیون مورد استفاده قرار گرفته است.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد که شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایجاد بحران‌های اجتماعی نقش مستقیم و قابل توجهی دارند و به موازات توسعه این شبکه ها، در ایجاد بحران‌های اجتماعی و گسترش شرایط بحرانی در جامعه نقش بیشتری خواهند داشت. در این راستا برنامه‌ریزی برای مدیریت این شبکه ها به ویژه برای پلیس ضروری است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Virtual Social Networks in Social Crises Generation

نویسندگان [English]

  • Ayyoub Mohammadi
  • amirhossein yavari
  • Mohammad Javanmard
چکیده [English]

Background and objectives: In recent years, human societies have faced the emergence of a new phenomenon called social networks. One of the consequences of their appearance is providing the context of collective movements and generating social crises. This study has been conducted aiming at explaining the role of virtual social networks in social crises generation.
Methodology: In terms of its objectives the present study is of an applied research type and in terms of methodology it is a descriptive study. The statistical population of the study consisted of 160 managers and experts of Iranian Islamic Revolutionary Guards Cyberspace Observatory Center, the Ministry of Intelligence, Police Cyberspace Observatory Center, managers and experts of Security Police Department, and Cyberspace Police. All individuals completed the questionnaire. The required data were collected using a valid and reliable questionnaire (Cronbach's Alpha α=87.73) and analyzed via Regression analysis.
Findings and results: The research showed that virtual social networks have significant and direct role in creating social crises and along with the development of these networks they will have a greater role in the creation of social crises and the spread of critical conditions in society. In this regard, planning for the management of these networks is essential, especially for the police.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • Cyberspace
  • Internet
  • social crisis