بررسی اثربخشی آموزش‌های عملی دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: نیروی انتظامی یکی از سازمان‌هایی است که عملکرد آن بر بهبود همه ابعاد زندگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی شهروندان تأثیر چشم‌گیری دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش‌های عملی دانش‌آموختگان دوره 21 کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین بر عملکرد مدیریتی آنان است.
روش: این پژوهش به‌لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده که با استفاده از روش تحقیق توصیفی– تحلیلی انجام ‌شده است. جامعه آماری شامل تمام دانش‌آموختگان دوره 21 کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت و فرماندهان و مدیران مستقیم آنان به تعداد 96 نفر بوده که از روش نمونه‌گیری تمام‌شمار استفاده ‌شده است. در این پژوهش پس از شناسایی متغیرهای تحقیق با استفاده از دو پرسش‌نامه «ویژه دانش‌آموختگان» و «ویژه فرماندهان»، اطلاعات موردنیاز جمع‌آوری شد.
یافته‌ها: با ورود داده‌های موردنیاز به محیط نرم‌افزار «اس.پی.اس.اس» و با استفاده از آزمون‌های آماری مربوطه، به تحلیل داده‌های گردآوری‌شده پرداخته شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تأثیر آموزش‌های عملی بر دانش حرفه‌ای دانشجویان 905/3، بر بینش حرفه‌ای دانشجویان 8895/3 و بر مهارت حرفه‌ای دانشجویان 86684/3 بوده است.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها بیانگر آن است که آموزش‌های عملی دافوس در هر سه بعد ارتقاء دانش حرفه‌ای، بینش حرفه‌ای و مهارت حرفه‌ای دانش‌آموختگان موثر هستند، ولی این آموزش‌ها بیشترین تأثیر را بر ارتقاء دانش حرفه‌ای دانشجویان داشته است. نتایج کلی حاصل از تحقیق نشان داد که آموزش‌های عملی ارائه شده به دانشجویان بر عملکرد مدیریتی آنان تأثیر معنا‌داری دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Effectiveness of MA Graduates

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khazaie
  • Mohammad Khazaie
  • Ahmad Noori
چکیده [English]

Background and objectives

کلیدواژه‌ها [English]

  • Practical Training