رویکرد فعالانه در فرایند تحقیقات مقدماتی؛ مبانی و جلوه ها با نگرشی تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: با استفادة روزافزون مجرمان از وسایل و امکانات پیشرفته و برخلاف این روند، استفادة مأموران از روش‌های سنتی کشف جرم، دستگاه عدالت کیفری با چالش‌هایی اساسی درخصوص کشف جرایم نوین و سازمان‌یافته مواجه شده است و این امر توجه برخی کشورها را در به‌کارگیری رویکردهای فعالانه‌ برای مقابله با این جرایم جلب کرده است. این مقاله رویکرد فعالانه در فرایند تحقیقات مقدماتی را در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا بررسی می‌کند.
روش‌‌: این مقاله ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت داده‌ها، کیفی و روش آن توصیفی- تحلیلی است.
یافته‌ها و نتایج: بررسی نشان داد که در قوانین و رویة قضایی ایران، به‌صورت موردی، نمونه-هایی از تحقیقات فعالانه وجود دارد، با این وجود نظر واحدی درخصوص تحقیقات فعالانه در حقوق کیفری ایران وجود ندارد. در حقوق کیفری فرانسه، در بیشتر موارد، سازوکارهای دقیقی توسط قانون‌گذار برای انجام این نوع تحقیقات پیش‌بینی شده است، که در عین حفظ امنیت جامعه و ضرورت مقابله با مجرمان سازمان‌یافته، حقوق و آزادی‌های شهروندان نیز حفظ می‌شود. قوانین و رویة قضایی آمریکا، توسل به این قبیل تحقیقات را با گستردگی بیشتری نسبت به حقوق و رویه ایران و فرانسه پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Active Approach in the Process of Preliminary Investigation, Foundations and Effects with a Comparative View on the Laws of Iran, France and America

نویسندگان [English]

  • Nabiollah Gholami
  • Hassan Ali Moazzen Zadegan
  • Elham Heidari
چکیده [English]

Background and objectives: With the increasing use of advanced equipment and facilities by criminals and conversely the use of traditional methods of crime detection by officers, criminal justice system has faced with critical challenges in the modern and organized crime detection. This issue has attracted the attention of some countries in the application of active approaches to deal with these crimes. This study addresses the active approach in process of preliminary investigation in the three countries of Iran, France, and America.
Methodology: In terms of its objectives, the present study is of an applied research type. In term of the nature of the data this study is a qualitative descriptive-analytic research.
Findings and results: The examination showed that in the laws and jurisprudence of Iran, as the case, there are examples of active investigations. However, there is no single idea on active investigations in the criminal laws of Iran. In the criminal laws of France, in most cases, specific mechanisms for doing this type of research has been predicted by the legislator, and while preserving the social security and the need to deal with organized criminals, they protect citizens' rights and liberty. The laws and jurisprudence in America, has accepted resorting to such investigations more widely than the laws and jurisprudence of Iran and France

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active investigations
  • Entrapment
  • Incitement to crime
  • Infiltration