شبکه‌های اجتماعی مجازی و امنیت عمومی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: شبکه‌های اجتماعی مجازی نقش بسیارمهمی در ارایه و اجرای برنامه‌های سیاسی، امنیتی، مذهبی و بسترسازی افکار عمومی برای تأمین امنیت عمومی ایفا می‌کنند که از این جهت حائز اهمیت هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در ارتقاء امنیت عمومی شهر قم صورت گرفته است.
روش: این پژوهش به‌صورت توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایش انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه کاربرانی است که در شهر قم از شبکه‌های اجتماعی مذهبی استفاده می‌کردند. به‌دلیل بزرگی جامعه، براساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر به‌عنوان حجم نمونه به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی سهمیه‌ای انتخاب شدند.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌های تحلیلی پژوهش از دیدگاه کاربران بیانگر وجود رابطه معنادار در سطح اطمینان 95 درصد بین متغیرهای مورد مطالعه در ارتقاء امنیت عمومی شهر قم هستند. ارتباطات تعاملی کاربران اعم از ایجاد تعامل و گفتگوی دو سویه، مشارکت‌های اجتماعی فعالانه برای تبادل نظر و همکاری‌های دوجانبه با پلیس صورت بگیرد، شاخص تأثیرگذاری در ارتقاء و توسعه امنیت عمومی است. همچنین، کاربران با اشتراک علاقه‌‌‌مندی‌ها و خواسته‌های مرتبط با امنیت عمومی و با انتقاد و ارزیابی از نحوه فعالیت پلیس و اعلام نظرات (سازنده و آزاد) به واسطه ناشناس بودن تعامل‌کنندگان در شبکه‌های اجتماعی مذهبی می‌توانند در ارتقاء امنیت عمومی نقش‌آفرینی کنند، کاربران معتقدند که گرایش‌های مذهبی متغیر تأثیرگذار دیگری در ارتقاء امنیت عمومی است و تعامل‌کنندگان با شیوه‌های عمل خود در شبکه‌های مزبور اعم از نحوه جذب و جمع‌آوری اطلاعات، نظارت بر نوع محتوای تولید شده و دسته‌بندی اطلاعات برای ارائه به پلیس می‌توانند در ارتقاء امنیت عمومی مشارکت کنند. در شبکه‌های اجتماعی مذهبی نوعی هم‌پیوندی اجتماعی در بین کاربران ایجاد شده به‌طوری‌که کاربران با راه‌اندازی اجتماعات برخط در شبکه‌های مذهبی در تعامل و همسو با فعالیت‌های پلیس و با توجه به ویژگی بسیج‌کنندگی و هم‌افزایی شبکه‌های اجتماعی، احساس وابستگی و تعامل درون‌گروهی خود را با پلیس در شبکه‌های اجتماعی مذهبی افزایش داده و این رویکرد می‌تواند در ارتقاء امنیت عمومی مؤثر و مفید باشد، از سوی دیگر مطرح شدن مسائل مدنی افراد جامعه در شبکه‌های اجتماعی مجازی اعم از موضوعات فرهنگی، مصالح و مطالبات عمومی، حقوق شهروندان مرتبط با امنیت و مسایل اجتماعی قبل از بحران‌زا و امنیتی شدن آنها در شبکه‌های اجتماعی مجازی متغیر تأثیرگذار دیگری در ارتقاء امنیت عمومی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Virtual Social Networks and Public Security

نویسندگان [English]

  • As'hab Habibzadeh
  • Rouhollah Bakhshi
چکیده [English]

Background and objectives: Virtual social networks have a critical role in providing and performing political, security, religious programs and making the public thought infrastructure to ensure public security and are important in this respect. Therefore, the present study aimed to investigate the role of virtual social networks in enhancing public security in the city of Qom.
Methodology: The present study has been conducted in a descriptive-analytic method through survey research type. The statistical population consisted of all users who were using religious social networks in the city of Qom. Due to the large population, 384 individuals were selected as the sample size based Cochran formula and non-probability quota sampling method.
Findings and results: The analytical findings from the users' perspective at the confidence level of 95% show a significant relationship between the studied variables in promoting public security in the city of Qom. That is to say, if the users' interactional communications such as interaction and mutual chats, active social participations for sharing the ideas and mutual cooperation with police occur, then it will be an influential indicator in the promotion and development of public security. In addition, users can play a role in promoting public security through sharing interests and demands related to public safety, criticizing and assessing police activity, and giving comments (constructive and free) due to anonymity of users on religious social networks. Users believe that religious tendency is an influential variable in promoting public security. Also, the interactors can participate in the promotion of public security via their own ways of practices on the networks, including the way of absorption and gathering information, supervising the type generated content and categorizing the information for sharing with police. A kind of social bond has been created between users in the virtual religious social networks. Users have increased their sense of integrity and within-group interaction with police on social networks by setting up online communities in religious networks interacting and in line with police activities and according to the mobilizing and synergistic characteristics of social networks and this approach can be effective in promoting public security. On the other hand, the civil affairs of the members of society in virtual social networks such as cultural issues, public interests and demands, citizens' rights related to security, and social issues before they become critical and security in social networks are other effective variables in enhancing public security

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual social network
  • Public Security
  • Cyberspace
  • Users