بررسی رابطه مهارت های مدیریتی با افزایش بهره وری منابع انسانی

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف در عصر حاضر باوجود رشد سریع صنایع و فناوری منابع انسانی هم‌چنان مهم‌ترین رکن سازمان اند و بهره وری سازمان تا حد زیادی متاثر از این رکن و مدیریت آن است. هدف این پژوهش، تبیین رابطه مهارت های مدیریتی با افزایش بهره وری منابع انسانی پلیس است.
روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان پلیس تهران بزرگ به تعداد 1500 نفر و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با اطمینان 95 درصد، 173 نفر محاسبه شد. داده‌ها با کمک پرسشنامه روا و پایا جمع آوری و با کمک نرم افزار اس پی اس اس و آزمون‌های تی تک‌نمونه‎ای و فریدمن تحلیل شد.
یافته‌ها و نتایج نشان داد که بین مهارت های ادراکی، انسانی و فنی مدیریتی و افزایش بهره وری منابع انسانی پلیس رابطۀ معناداری وجود دارد. همچنین مهارت های انسانی، بیشترین تأثیر را در افزایش بهره وری کارکنان پلیس تهران بزرگ دارند. مهارت‌های فنی و ادراکی از این جهت در مراتب بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Management Skills and Enhancing the Productivity of Human Resources

نویسنده [English]

  • Mohammadtaghi Assar
چکیده [English]

Investigating the Relationship between Management Skills and Enhancing the Productivity of Human Resources