بررسی احساس امنیت ساکنان در بافت‌های فرسوده شهری (مورد مطالعه، محله عامری شهر اهواز)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: وجود امنیت در محیط‌های شهری یکی از الزام‌های اساسی کیفیت زندگی محسوب می‌‌شود و به‌همین‌دلیل در فرایند برنامه‌ریزی شهری، کاهش جرم و جنایت در محیط‌های شهری به‌ویژه در بافت‌های فرسوده از مهم‌ترین اهداف است. این مقاله باهدف بررسی احساس امنیت ساکنان محله عامری شهر اهواز به‌عنوان یک بافت فرسوده شهری انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، همة ساکنان محله عامری شهر اهواز هستند. با استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان 95% حجم نمونه 350 نفر برآورد و به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. داده‌ها با کمک پرسش‌نامه پایا (با آلفای کرونباخ (85/0) و روا (نظر خبرگان) جمع‌آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌‌افزار «اس.پی.اس.اس» و آزمون آماری رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.
یافته‌ها و نتایج: نتایج نشان داد که بین احساس امنیت و سه متغیر «وضعیت فیزیکی و کالبدی محله»، «مشارکت و هماهنگی در برقراری امنیت» و «میزان حضور نیروی انتظامی» رابطه معناداری وجود دارد. رتبه‌بندی متغیرها ازنظر میزان تأثیرگذاری بر احساس امنیت نیز نشان داد که «اختلاط مناسب کاربری‌ها»، «حریم‌های سواره و پیاده»، «حذف فضاهای آسیب‌پذیر»، «حضور پلیس»، «خوانا و قابل فهم نمودن فضا» و «مشارکت در حفظ و نگهداری فضاها» ازنظر ساکنان محله عامری، تأثیر بیشتری بر احساس امنیت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Sense of Security of the Residents Living in Urban Damaged Areas (Case Study: Ameri Neighborhood in Ahvaz City)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Piri
  • Saeed Maleki
چکیده [English]

Background and objectives: One of the imperatives of quality of life in urban environments is security. Accordingly, reducing crime in urban areas, especially in the damaged areas, is one of the most important goals in the urban planning process. This study has been conducted aiming at investigating the sense of security of the residents living in Ameri Neighborhood in Ahvaz City as an urban damaged area.
Methodology: In terms of its objectives, the present study is of an applied research type. In term of the methodology it is considered as a survey research. The statistical population included all the residents of Ameri Neighborhood in Ahvaz City. The sample size was obtained as 350 using Cochran formula with the confidence level of 95% and they were randomly selected. The data were collected using a reliable (α=.85) and valid (experts' opinions) questionnaire. The obtained data were analyzed via SPSS software and Multiple Linear Regression test.
Findings and results: The results showed that there is a significant relationship between 'the sense of security' and the three variables of 'physical condition of the neighborhood', 'cooperation and coordination in maintaining security' and 'the presence of police'. Ranking of the variables in terms of the impact on the sense of security also revealed that "appropriate mix of land uses, ''roadway and sidewalk spaces", "removing vulnerable spaces ", "police presence", "readability and understandability of the space" and "participation in the protection and maintenance of spaces " have a greater impact on the sense of security in terms of Ameri neighborhood residents' ideas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sense of security
  • Damaged area
  • neighborhood
  • ahvaz
  • Police