عوامل مؤثر بر خودحفاظتی و پیشگیری از شکست‌های حفاظتی از دیدگاه فرماندهان ارشد نیروی انتظامی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: سازمان‌های امنیتی به‌خصوص نیروی انتظامی با علم به ضعف سامانه‌های کنترلی بیرونی و سنتی در جلوگیری از انحراف اهداف، و اعتقاد به تأثیرگذاری شدید کنترل درونی (خودحفاظتی) برای پیشگیری از شکست‌های امنیتی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در بین تدابیر پیشگیرانه، خودحفاظتی به‌عنوان یکی از شیوه‌های مؤثر، قابل اطمینان و کم‌هزینه است که با رویکردی اقناعی، بدون توسل به جبر، تهدید یا ابزارهای واکنشی، نسبت به سایر روش‌ها از عمق و پایداری بیشتری برخوردار است. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش شناسایی مؤلفه-های مؤثر بر خودحفاظتی به‌منظور پیشگیری از شکست‌های حفاظتی کارکنان است.
روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی ازنوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق‌ساخته با پایایی مناسب (80/.=α) است که با استفاده از نظرات کارشناسان و اساتید از روایی (صوری) قابل قبولی نیز برخوردار شد. جامعة آماری پژوهش، 180 نفر از فرماندهان و مدیران ارشد فرماندهی انتظامی استان اردبیل بودند که براساس جدول جرسی مورگان، تعداد 123 نفر از آنان به‌عنوان نمونه آماری ازطریق روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش برای تحلیل آماری از آزمون تی تک‌نمونه‌ای استفاده شد.
یافته‌ها و نتایج: آشنایی با مهارت‌های پیشگیری و حفاطت اطلاعات، نگرش سازمانی و اعتقادها، آموزش و فرهنگ‌سازی، سه عاملی هستند که می‌توانند در میزان خودحفاظتی کارکنان در برابر شکست‌های حفاظتی مؤثر واقع‌شده و سطح تدافعی خودی را در برابر تهاجمات اطلاعاتی حریف افزایش دهند. آشنایی با مهارت‌های پیشگیری و حفاطت اطلاعات با شاخص‌هایی مانند آشنایی با تدابیر افزایش خطر، افزایش زحمت و کاهش منافع، تدابیر رشدمدار و آگاه‌سازی، ارتباط معناداری داشت. نگرش سازمانی و اعتقادها با شاخص‌هایی مانند رضایت شغلی، ارضاء نیازهای کارکنان، اعتقادهای دینی، تعلق‌های سازمانی، وفاداری، وجدان کاری، احترام به شخصیت افراد و خویشتن‌داری سنجیده شد و آموزش و فرهنگ‌سازی نیز با شاخص‌هایی مانند نظام تشویق و تنبه، دوره‌های حین خدمت، ترویج و توسعه منابع آموزشی و تبلیغی، ارزیابی و رابطه معناداری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effective Factors on Self-Intelligent and the Prevention of Intelligence Failures from the Perspective of Senior Police Commanders

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hassan Mirfakhraee
  • Mohammad Sohrabi
چکیده [English]

Background and objectives: Security agencies, especially the police, with the knowledge of weakness in external and traditional control systems in the prevention of the targets diversion, and a strong trust in the effectiveness of internal control (Self-Intelligence) in the prevention of intelligence failures have been highly taken into considerations. Among the preventive measures, self-intelligence, as one of the effective, reliable and inexpensive practices with persuasive approach, without resorting to force, threat or reactive tool, compared to other methods is more deeply stable. Accordingly, the main objective of this study is to identify the effective components of self-intelligence in the prevention of intelligence failures of the personnel.
Methodology: This study is of a descriptive-survey research type. The data collection tool was a researcher-made questionnaire with good reliability (α = .80). The face validity of the questionnaire was confirmed by the experts and professors. The statistical population of the study included 180 individuals of police chief commanders and senior managers in Ardabil province. Based on Morgan table, 123 individuals were randomly selected using simple random sampling method. In this study, one-sample t-test was used for statistical analysis.
Findings and results: Getting familiar with the prevention and intelligence skills, organizational attitudes and beliefs, education and culture are the three factors that could be effective in the level of self-intelligence against intelligence failures and could enhance self-defense level against intelligence invasions of the opponents. There was a significant relationship between familiarity with preventive and intelligence skills and the indicators such as familiarity with the measures of increasing risk, increasing inconvenience and loss of interest, growth-oriented measures and awareness. Organizational attitudes and beliefs with indicators such as job satisfaction, satisfaction of the needs of employees, religious beliefs, organizational attachments, loyalty, work ethic, respect for the personality and self-control were measured. There was a significant relationship between education and culture and the indicators such as encouragement and punishment system, in-service courses, promotion and development of educational resources, and assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-intelligence
  • Senior commanders
  • Intelligence failure
  • prevention
  • intelligence practices