سنجش کیفیت زندگی سارقان حرفه‌ای (مورد مطالعه: زندان های تهران بزرگ)

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: باتوجه به اهمیت کیفیت زندگی برای افراد جامعه، تلاش برای ارتقاء آن از اصول اساسی و اولویت های برنامه ریزان و سیاست گذران اجتماعی و مدیران و مسئولان حکومتی در هر کشوری است. این پژوهش قصد دارد ابعاد کیفیت زندگی در بین سارقان دستگیرشده در شهر تهران را بسنجد.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سارقانی است که در سال 1394 در زندان‌ تهران بزرگ به‌سر می‌بردند. حجم نمونه بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران 432 نفر تعیین و با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه محقق‌ساخته است که روایی آن ازطریق خبرگان و پایایی آن ازطریق آلفای کرونباخ محاسبه شد. پردازش و تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماریspss صورت گرفت.
یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که میزان برخورداری سارقان از ابعاد فرهنگی، مادی و محیطی کیفیت زندگی اندک و از بعد اجتماعی متوسط است. همچنین به‌لحاظ اهمیت رتبه‌ای براساس آزمون فریدمن، بیشترین میانگین مربوط به بعد اجتماعی کیفیت زندگی و کمترین میزان برخورداری مربوط به بعد فرهنگی آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Professional Thieves' Life Quality (Case Study: the Prison of Tehran)

نویسنده [English]

  • Hossein Vafadar
چکیده [English]

Background and objectives: This study attempted to measure the dimensions of the quality of life among the thieves arrested in Tehran. Quality of life includes a person's sense of the situation in the life in the underlying systems of values and a culture that he lives and is related to his objectives, expectations and concerns. In order to measure the QOL, quality of life scales patterns of Felce and Perry, Gordon Mitchell, Kstanza and colleagues, Hancock and Martin and Mendoza were reviewed and eventually this concept was measured in the four environmental, cultural, social and material dimensions.
Methodology: The present study is a survey research. It was conducted on 432 thieves who were in the prison of Tehran at the time of the study. The research tool was a researcher-made questionnaire. The research sample selection was carried out based on stratified and proportional sampling method.
Findings and results: The results show that there is a significant difference between the frequency observed in aspects of quality of life and the expected frequency of each of these dimensions. According to the ranking importance of Friedman test, the highest mean was related to the importance of the social dimension of quality of life and the lowest mean was related to its cultural dimension. The basic suggestions of this study are the establishing the risky social areas bank, cooperation with education, and law enforcement monitoring the marginal areas of the cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life
  • Environmental dimension
  • Social dimension
  • cultural dimension
  • Physical dimension
  • Crime