میزان اثربخشی آموزش دروس تخصصی دورة آموزشی رستة اطلاعات در آموزشگاه‌های علمی- تخصصی (مورد مطالعه: آموزشگاه علمی- تخصصی شهید چمران کرج)

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 درون سازمانی

چکیده

زمینه و هدف: امروزه مدیران، آموزش و پیشرفت منابع انسانی را از حیاتی‌ترین وظایف خود در راه بازسازی سازمان‌ها می‌دانند و در این زمینه اقدام‌های زیادی انجام می‌دهند و با ارائة آموزش، دانش و مهارت‌های حرفه‌ای به کارکنان، اثربخشی آنان را ارتقا بخشیده و عملکرد شغلی ایشان را با اهداف سازمان هماهنگ می‌کنند. هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی آموزش دروس تخصصی دورة آموزشی رستة اطلاعات در آموزشگاه‌های علمی- تخصصی نیروی انتظامی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مرکز آموزش شهید چمران کرج) است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش، دانش‌آموختگان دورة درجه‌داری رستة اطلاعات در آموزشگاه شهید چمران کرج، به تعداد 168 نفر و حجم نمونة آماری براساس فرمول کوکران 116 نفر برآورد شد و نمونه‌ها به‌روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. ابزار سنجش، پرسش‌نامة محقق‌ساخته با استفاده از الگوی «کرک پاتریک» بود که روایی آن با استفاده از نظر صاحب‌نظران و پایایی آن به‌وسیله ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد.
یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان داد، میزان رضایت دانش‌آموختگان از صلاحیت استادان، خوب و رضایت از کیفیت دوره، در سطح متوسط است. همچنین میزان یادگیری فراگیران در دوره، در سطح بسیارخوب ارزیابی شد. با این وجود، کیفیت عملکرد رفتاری دانش‌آموختگان هم از نظر فرماندهان و هم از نظر دانش‌آموختگان در سطح متوسط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Training Specialized Courses in the Field of Intelligence in Scientific- Technical Institutes (Case Study: Shahid Chamran Scientific-Technical Training Center, Karaj)

نویسندگان [English]

  • Ali Mohebbi 1
  • Ali Akbar Cheraghi 2
چکیده [English]

Background and objectives: Today, managers consider training and development of human resources as critical tasks on the way of organizational restructuring and in this regard they are doing many actions and by providing training, knowledge and professional skills for the staff, improve their effectiveness and coordinate their job performance with organizational goals. The main objective of this study was to determine the effectiveness of training specialized courses in the field of intelligence in police scientific-technical institutes (case study: the students of Shahid Chamran training center, Karaj).
Methodology: In terms of the purpose, the present study is of an applied research type and in terms of methodology it is of a descriptive-survey research. The statistical population of study included a total of 168 graduate officers of Shahid Chamran training center in the field of intelligence in Karaj. The sample size was estimated as 116 individuals based on Cochran formula. Samples were selected using simple random sampling method. The assessment tool was a researcher-made questionnaire developed by using the "Kirk Patrick" model. Its validity was confirmed by the experts and the reliability was obtained using Cronbach's alpha coefficient.
Findings and results: The results indicated that the graduate officers’ the teachers’ qualifications was good and the level of satisfaction with the quality of the training course at the average level. The level of learning in this period was evaluated at high level. However, the quality of graduates’ behavioral performance in terms of both commanders and graduate officers’ points of views was at average level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training
  • effectiveness
  • Reaction
  • learning
  • performance