مقایسه سبک‎های حل مسئله و ویژگی‎های شخصیتی نزاع گران دسته جمعی مراجعه کننده به مراجع انتظامی با افراد عادی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی

چکیده

زمینه و هدف: زندگی پر تلاطم و هیجان شهری با داشتن وضعیت خاص خود، تسهیل کننده ارتکاب گونه‌های بزهکاری و از آن جمله، نزاع و درگیری هستند. هدف این پژوهش بررسی و مقایسه ویژگی‎های شخصیتی و سبک‎های حل مسئله نزاع‌گران و افراد عادی است.
روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی است. در این پژوهش از تعداد 30 نفر از بین افرادی که در نزاع‎های دسته جمعی شرکت کرده و به مراجع انتظامی هدایت شده بودند، به عنوان گروه کنترل و تعداد 30 نفر نیز با ویژگی‎های مشابه از بین افرادی که فاقد سابقه نزاع بوده اند، به عنوان گروه گواه به روش در دسترس در پارک‎ها و مراکز ورزشی انتخاب شدند. از دو پرسشنامة شخصیتی «گری» – ویلسون و پرسشنامه حل مسئله((PSI برای جمع آوری داده‎ها استفاده شد و داده‎ها با نرم افزار SPSS و آزمون T تحلیل شدند.
نتایج و یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین نزاع‌گران دسته جمعی و افراد عادی در ویژگی‎های شخصیتی و مولفه‎های آن(فعال ساز رفتاری و روی‌آوری) تفاوت معنادار وجود دارد و نمره افراد عادی در هر دو بیشتر بود. در سبک‎های حل مسئله و مؤلفه‎های آن (اعتماد به حل مسئله و کنترل شخصی) نیز نتایج نشان داد که بین دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد و نمره افراد عادی هم در شیوه حل مسئله و هم در مؤلفه‎های آن بیشتر از نزاع-گران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Problem-Solving Styles and Personality Characteristics (Grey-Wilson) of Group Quarrelers Referred to Law Enforcement Agencies with Ordinary People

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mostafaie 1
  • Ghader Zare' Mahdavi 2
  • Morteza Mostafaie 1
چکیده [English]

Background and objectives: The Turbulent life and urban excitement, having its particular situation, facilitate the commission of crime species, including strife and conflict. The aim of this study was to compare the personality characteristics and problem-solving styles of quarrelers and ordinary people.
Methodology: In terms of its objectives, the present study is of an applied research type and in terms of methodology it is of a survey research type. In this study, 30 individuals who participated in group quarrel and referred to law enforcement agencies, were assigned into an experimental group and the other 30 individuals, who didn’t have quarrel experience, with the similar characteristics were assigned into the control group. These individuals were selected from parks and sport centers using convenience sampling method. Two personality questionnaires of "Gary-Wilson" and problem-solving inventory (PSI) were used for data collection. The data were analyzed using SPSS software and T-test.
Findings and results: The findings indicated a significant difference between group quarrelers and ordinary people in personality characteristics and their components (behavioral activation) and ordinary people outperformed their counterparts in both of them. In the problem-solving styles and their components (confidence in problem-solving and self-control), the results also indicated a significant difference between the experimental and control groups and the scores of ordinary people were higher than quarrelers' in both problem-solving methods and their components

کلیدواژه‌ها [English]

  • group quarrel
  • Behavioral activator
  • Behavioral prohibition
  • Fight and getaway
  • Problem-solving style