بررسی نقش ضابطان عام دادگستری بر اطاله دادرسی (علل و راهکارها)

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: تحقق بخشیدن به عدالت در مورد تظلمات و تعدیات و فصل و رفع خصومات، کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمان و استیفای حقوق مردم از اهداف بزرگ ضابطان عام دادگستری است. ضعف عملکرد ضابطان در کشف جرایم باعث تجری و افزایش آمار جرایم وبه طور غیرمستقیم با افزایش آمار پرونده‌ها سبب اطاله دادرسی خواهد شد. در این راستا به طور قطع اطالة دادرسی موجب وارد آوردن اضرار به اصحاب دعوا خواهد شد و براساس قاعدة « لاضرر» و به حکم عقل و منطق باید باشناخت علل اطالة دادرسی نسبت به رفع ضرر از مردم اقدام کرد. این مقاله قصد دارد علل اطاله دادرسی ناشی از ضابطان عام را شناسایی و برای آن راهکار ارائه دهد.
روش: این مطالعه توصیفی – تحلیلی و کاربردی و از نظر شیوه اجرا کتابخانه ای است.
نتایج و یافته‌ها: نتایج نشان داد که دلایل اطاله دادرسی را می‌توان در چهار دسته عوامل مربوط به 1. عملکرد نامطلوب، 2 عومل انگیزشی، 3. شرایط نامطلوب کاری و 4. عوامل ساختار و سازمانی قرار داد. برای هریک از این علل، راهکارهایی در مقاله ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the General Judiciary Officers in Prolongation of Proceedings (Causes and Solutions)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Rajabi Tajamir
  • Mohammad Razavi
چکیده [English]

Background and objectives: Achieving justice in grievances and abuses and resolving hostility, crime detection and prosecution and punishment of offenders, and advocating peoples' rights are major goals of Judiciary Officers. The implementation of these objectives requires trained officers, who implement the judicial orders efficiently and in the shortest period of time, those who only take orders from the judicial authorities, and those who don’t take other side-missions that could impair the implementation of judicial orders. Certainly, the prolongation of proceedings will cause harm to the litigants, and based on the rule of "no detriment" and to the decree of reason and logic the detriment of people should be resolved by understanding the prolongation of proceedings. Another disadvantage of the length of the trial would be creating a state of despair in people that in some cases would cause the private revenge and vengeance by people, and would cause a social insecurity and weaken the government and the police and ultimately to the detriment of social and dignity of the criminal justice. The prolongation would also cause evidence aging, resulting in the complexity of mass discovery and proceedings.
Methodology: The methodology of this article is a review using library resources and content analysis.
Findings and results: Poor performance of the police in crime detection leads to the courage and increasing crime rates, and indirectly by increasing the data files it will cause prolongation of proceedings. The existence of prolongation of proceedings would cause the people to appeal to take action and personal reprisals, and thus disturbing social order and security in society and also increases the scam in criminals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General judicial officer
  • Judicial Police
  • Prolongation of proceedings