تبیین تأثیر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه بر احساس امنیت دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 درون سازمانی

چکیده

زمینه و هدف: امروزه شبکه‌های اجتماعی با تحول شگرفی که در نظام اجتماعی به‌وجود آورده‌اند، چنان در بین کاربران اینترنتی تلفن همراه مورد استقبال قرارگرفته اند که به‌جرأت می‌توان گفت از تأثیرگذارترین خدمات ارائه‌شده در اینترنت هستند. هدف این مقاله تبیین تأثیر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه بر احساس امنیت دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی است.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی است. داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا(آلفای79/0) گردآوری شده اند. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تشکیل داده اند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 91 نفر به صورت تصادفی مورد پرسش قرار گرفته اند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و با کمک آزمون های آماری آنالیز واریانس و ضریب همبستگی تاو- بی کندال تحلیل شدند.
یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد که جامعه تحقیق، شبکه‌های تلفن همراه را از طریق مؤلفه‌های تقویت همبستگی اجتماعی، هویت‌های فردی- اجتماعی، ایجاد رضایت‌مندی ناشی از برقراری ارتباط و اطلاع‌رسانی، در افزایش احساس امنیت مؤثر می دانند. ضریب‌های آزمون آنوا و رگرسیون نیز این یافته‌ها را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Impact of Social Networks of Mobile Phones Shahid Beheshti University Students' Sense of Security

نویسندگان [English]

  • Reza Abdolrahmani 1
  • Behnam Hajiahmadi 2
چکیده [English]

Background and objectives: Today, social networks have created an evolutionary change in the social system, as among the internet users, cellphones have been welcomed as arguably the most influential services offered on the Internet. This article aims to explain the impact of social networks of mobile phones on Shahid Beheshti University students' sense of security.
Methodology: In terms of the objectives, the present study is of an applied research type and in terms of methodology, it is a survey study. The data were collected using a valid and reliable researcher-made questionnaire (α=.79). The statistical population of the study included the students of Shahid Beheshti University. Based on Morgan table, 91 students were randomly selected and questioned. The data were analyzed using SPSS software, ANOVA test, and Kendall correlation coefficients.
Findings and results: Research findings showed that the research community sees the mobile networks to be effective in the increase of sense of security through social solidarity components, personal and social identities, and creation of satisfaction due to communication and information dissemination. ANOVA and regression coefficients also confirmed these findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sense of security
  • Information dissemination
  • communication
  • Social Networks
  • Cellphone