تأثیر عوامل مدیریتی بر توانمند سازی مدیران و فرماندهان ناجا

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: توانمند سازی مدیران در جهان در حال رشد و غیر قابل پیش بینی امروز در حال تبدیل شدن به یک موضوع اساسی است که درجه خاصی از استقلال و مسئولیت‌پذیری را به مدیران اعطا می‌کند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تبیین عوامل مدیریتی موثر بر توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا انجام شده است.
روش: این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش، شامل کلیه فرماندهان و مدیران لایه عالی، میانی و عملیاتی ناجا بوده که تعداد 401 نفر به عنوان حجم نمونه آماری به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور جمع‌آوری داده برای مطالعه، از پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا(آلفای85/0) استفاده شده و داده ها با کمک تکنین تحلیل عاملی، پردازش شدند.
یافته‌ها و نتایج: نتایج نشان داد که داده‌های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سؤالات با سازه‌های نظری است. همچنین پاسخ افراد، از سنوات خدمت افراد، تحصیلات، جایگاه شغلی و دوره‌های گذرانده شده آن‌ها مستقل است. علاوه بر این نتایج حاکی از این است که هر چهار استراتژی عوامل مدیریتی(تفویض اختیار، آزادی عمل، سهیم شدن در اطلاعات و سبک مدیریتی) در توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا نقش مؤثری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Managerial Factors on Empowering Police Managers and Commanders

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mojtaba Mahmoodzadeh
  • Fattah Sharifzadeh
  • Mohammadhossein Abbasnejad
چکیده [English]

Background and objectives: Today, empowering managers in the developing and unpredictable world is becoming a major issue and it grants a certain degree of autonomy and responsibility to managers. This study was conducted with the aim of identifying and explaining the effective managerial factors on empowering police commanders and managers.
Methodology: In terms of its objectives, this study is of an applied research type. In terms of its methodology, it is a descriptive-survey study. The statistical population of the study included all police commanders and managers at upper, middle and operational levels. As the sample size, 401 individuals were selected and evaluated using stratified random sampling method. In order to collect data for the study, a researcher-made questionnaire was employed.
Findings and results: The results showed that the research data had a suitable fitting with the factorial structure and theoretical foundation of this study. This implies the alignment of questions with theoretical constructs. Also the individuals' responses were independent from their work experience, education, job status and various attended workshops. In addition, the results showed that all four managerial factor strategies (delegation of authority, autonomy, sharing of information and management style) have a key role in empowering police commanders and managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Managerial components
  • Delegation of authority
  • Autonomy
  • Information sharing
  • Management Style