تاثیر تحولات هسته ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل سوات

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت مستقل، داشتن فناوری صلح آمیز هسته ای را حق مسلم خود می داند، اما از آنجا که دستیابی به این فناوری تاکنون در اختیار قدرت‌های بزرگ جهانی بوده است، ایران در این مسیر با مخالفت‌هایی از سوی این قدرت‌ها رو برو است و این امر می تواند بر امنیت ملی ایران اثر بگذارد. این پژوهش قصد دارد تاثیر تحولات هسته ای را بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید.
روش: در این پژوهش از چارچوب تحلیلی SWOT و روش تحلیلی تاپسیس بهره گرفته شده است. در این راستا، نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت‌ها و تهدیدات بین المللی برنامه هسته ای ایران شناسایی و با کمک نظرات خبرگان و نرم افزار تاپسیس اولویت بندی شده و در نهایت راهبردهایی برای تقویت امنیت ملی ایران ارائه شده است.
نتایج و یافته ها: یافته‌ها نشان داد جمهوری اسلامی ایران در صورت تقویت نقاط قوت داخلی و بهره گیری از فرصتهای بین المللی فراروی خود در پرونده هسته ای و کاستن از نقاط ضعف در داخل و مقابلة صحیح و خردمندانه با تهدیدات بین المللی در این حوزه می تواند امنیت ملی خود را ارتقا بخشد یا برعکس به واسطة کارآیی نداشتن لازم در این حوزه‌ها، امنیت ملی کشور به مخاطره بیفتد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Nuclear Developments on National Security of the Islamic Republic of Iran Based on SWOT

نویسنده [English]

  • Ali Abbasi Showazi
چکیده [English]

The Islamic Republic of Iran, on the one hand, considers having peaceful nuclear technology as its inalienable right and wants it not for military purposes but for its use in medicine, agriculture, energy and so on. There is also a direct link between this issue and national interests and national security. On the other hand, the world powers including the United States of America, England, Germany and France oppose the production of this energy by Iran. Regardless of the valuation in this case, it can be admitted that during years of nuclear talks, the nuclear developments had an impact on national security of the Islamic Republic of Iran. Although the process of negotiations and developments in these years is important, but the main question of this research addresses the impact of nuclear developments on the national security of the Islamic Republic of Iran. To answer this question, the SWOT model and TOPSIS method were used. Based on SWOT analytic framework, by measuring four internal strengths and weaknesses' criteria and international threats against nuclear program we investigated the effect of nuclear developments on national security. Accordingly, the present research hypotheses are as follows: there is a significant relationship between the strengths and international opportunities of Iran's nuclear developments and promoting the national security of the Islamic Republic of Iran. To illustrate on this hypothesis we explained and discussed the four criteria within the framework of SWOT analysis. TOPSIS method was employed for screening in elite responses to the options resulting from the framework of SWOT analysis. Finally, according to the research hypothesis, the Islamic Republic of Iran can enhance its national security, or vice versa endanger national security due to the lack of efficiency in these areas, by strengthening the internal strengths and taking the advantage of international opportunities ahead in the nuclear case and reducing weaknesses inside and proper and wise confrontation with international threats in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nuclear developments
  • Nuclear fuel cycle
  • National Security