بررسی هم‌راستایی دانش و مهارت پلیس در زمینه پیشگیری از جرم

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تحقق اهداف اصلی سازمان‌ها، منوط به هماهنگی و هم‌راستایی دانش سازمانی با مهارت‌های مدیران در زمینة فعالیت‌ها است. لذا هدف از انجام این پژوهش، تبیین هم‌راستایی دانش و مهارت پلیس در زمینه پیشگیری از جرم می‌باشد.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی - اکتشافی است. جامعة آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان پلیس در حوزة پیشگیری از جرم است و برای انتخاب نمونه، از روش گلوله برفی استفاده شده و با انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته از 16 نفر، اشباع نظری حاصل شد. داده‌های جمع آوری شده به روش برهانی- تفسیری تجزیه و تحلیل شده است.
یافته‌ها و نتایج: نتایج نشان داد که 1. اقدامات پیش بینی و پیشگیری قبل از وقوع جرم با خلق دانش منحصر به فرد در سازمان و با مهارت کنترل، تغییر و جهت دهی به رفتار کارکنان پلیس بیشترین هم-راستایی و هماهنگی را دارد، 2. پیشگیری کیفری پلیس با مهارت‌های رفتاری گذشته نگر و حال نگر نسبت به کارکنان، و دانش ترکیبی و بهره برداری، بیشترین هماهنگی و تناسب را دارد، و 3. پیشگیری از تکرار جرم با دانش کارآفرین در سازمان و مهارت‌های پیش بینی رفتار و عکس العمل کارکنان بیشترین همراستایی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Alignment of Police Knowledge and Skills in the Field of Crime Prevention

نویسندگان [English]

  • Yousef Mohammadi Moghaddam
  • Hossein zolfaghari
  • Mohammad barani
  • Sayyad Darvishi
چکیده [English]

Background and objectives: Achieving the main organizational goals is subject to the coordination and alignment of organizational knowledge with management skills in the field of activities. Therefore, the aim of this study was to determine the alignment of police knowledge and skills in the field of crime prevention.
Methodology: In terms of the results, this study is of a developmental and applied research type, and in terms of its objectives, explanatory-descriptive. In terms of data gathering procedure, this study is considered as a qualitative-explorative research. The statistical population consisted of all police experts in the field of crime prevention. A combination of judgmental purposive and snowball method was used for sampling. The oral and written data were analyzed through interpretive-argumentative method.
Findings and results: Results show that: 1) The predictive and preventive measures before crime have the most alignment and coordination with creating unique knowledge in the organization and controlling skills and changing and directing the police employees' behavior. 2) Police criminal prevention has the highest harmony and coordination with the employees' retrospective and prospective behavioral skills, and integrated knowledge and exploitation. 3) Preventing recidivism has the greatest alignment with entrepreneurial knowledge in organization and predictive skills of behavior and employees' reaction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exploratory knowledge
  • Organizational knowledge generation
  • Human skills of police managers
  • Preventive measures of crime
  • Orientation and behavior change skill