بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر قانون‌گریزی شهروندان استان اردبیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه کاشان، دانشگاه کاشان

2 عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران

3 کارشناس ارشد علوم اجتماعی

چکیده

زمینه و هدف: قانون‌گریزی به نادیده گرفتن قانون در رسیدن به اهداف موردنظر و استفاده از روش‌های غیرمرسوم و غیرقانونی در جامعه اشاره دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر قانون‌گریزی شهروندان استان اردبیل است.
روش: روش مورداستفاده از نوع پیمایشی (کمّی) و ابزار آن پرسشنامه است. پایایی سؤالات با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از مطالعة متخصصان و صاحب‌نظران ارزیابی‌شده است. حجم نمونه با استفاده جدول مورگان 1450 نفر تعیین و پرسشنامه به صورت تصادفی سیستماتیک توزیع شده است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون استنباطی نشان می‌دهد که بین آگاهی از قانون، طرد اجتماعی، سنت پرستی، فردگرایی، نابرابری طبقاتی، جامعه‌پذیری، نظارت اجتماعی، ضعف اخلاق شهروندی، ضعف منزلت اجتماعی قانون و ضعف عملکرد نهادهای قضایی و انتظامی با قانون‌گریزی شهروندان رابطه معنادار داشته و با متغیر فقر فرهنگی رابطة معنادار نداشته است. یافته‌های رگرسیون چندگانه نشان می‌دهد که بیشترین ضریب تبیین متغیر قانون‌گریزی را متغیر مستقل ضعف منزلت اجتماعی قانون و کمترین تبیین را نابرابری طبقاتی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effective Social-Cultural Factors on Ardabil Citizens' Illegality

نویسندگان [English]

  • Taha Ashayeri 1
  • . . 2
  • . . 3
  • . . 3
چکیده [English]

Background and objectives: Illegality refers to ignoring the law in reaching the objectives and using unconventional and illegal methods in society. The main objective of this study was to investigate the social-culture factors affecting citizens' illegality in Ardabil province.
Methodology: This study has been conducted in survey (quantitative) method. The research instrument was a questionnaire. The reliability of the questionnaire was measured by Cronbach alpha and its validity was confirmed by the experts. The sample size was set as 1450 individuals using Morgan sample size table. The questionnaires were distributed among the participants using systematic random method.
Findings and results: The results of inferential statistics indicate that there was a significant relationship between the awareness of law, social exclusion, traditionalism, individualism, class inequality, socialization, social control, poor citizenship ethics, poor social status of law, poor law enforcement and poor performance of judicial institutions and the illegality of citizens and the cultural poverty had no significant relationship. The results of multiple regression showed that the highest coefficient of determination of illegality was for the independent variable of the poor social status of law, and the least coefficient of determination was for class inequality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Illegality
  • Citizens
  • Social status
  • Individualism
  • social exclusion