بررسی تطبیقی تقصیر زیان دیده در رفع مسئولیت مدنی پلیس

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

چکیده

زمینه و هدف: گاهی زیان دیده در وقوع فعل زیان‌بار نقش مؤثری دارد که بر آن اساس
می‌تواند در رفع یا کاهش مسئولیت مدنی مامور تاثیرگذار باشد. شناخت نقش زیان دیده در چگونگی تعدیل این خسارات موجب دفاع ماموران برای معافیت یا تخفیف از مسئولیت مدنی شده و از این حیث، انجام این پژوهش واجد اهمیت است. بر این اساس، هدف پژوهش تعیین نقش زیان دیده در رفع یا کاهش مسئولیت مدنی مامور است.
روش: این تحقیق به روش توصیفی و با استفاده از مطالعات اسنادی انجام شده است.
یافته ها و نتایج: نتایج تحقیق نشان می‌دهد در حقوق انگلیس مبنای بررسی تقصیر زیان دیده ، قاعده تقصیر مشترک است که بر اساس آن مامور پلیس با لحاظ معیار مراقبت در رفتار خود، به اندازة قصور زیان دیده در وقوع فعل زیانبار، از مسئولیت مدنی او تخفیف داده می شود و در حقوق آمریکا هم بر اساس قواعد تقصیر مشترک و تقصیر مقایسه ای، مسئولیت مدنی ماموران به طور کامل رفع یا تخفیف داده می شود. در حقوق ایران بر اساس نقش زیان دیده اعم از مباشر، سبب یا در حالت اجتماع سبب و مباشر وضعیت متفاوت است و ملاک تعیین مسئولیت، استناد عرفی است و در حالت اجتماع سبب و مباشر، هر یک از طرفین که فعل زیان‌بار به او استناد دارد ضامن بوده و اگر میزان تاثیر اقدام یکسان باشد طرفین به صورت مساوی و در صورت تفاوت در رفتار، مامور و زیان‌دیده بر اساس میزان تاثیر مسئولیت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Fault of the Injured in Resolving Police Civil Liability

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • reza beyranvand 2
چکیده [English]

Background and objectives: Sometimes the injured have a significant role in the damaging action based on which it can be effective in eliminating or reducing the civil liability of officers. Identifying the role of the injured in the adjustment of the damage would lead to the defense of civil liability of officers for an exemption or discount and in this respect conducting this study is important. Accordingly, the aim of this research was to determine the role of injured in eliminating or reducing officers' civil liability using descriptive and documentary studies. The results show that in English law the basis of the examination of injured's fault is the Contributory Negligence principle. Based on that, the police officer, considering the standard of care in his behavior, will be discounted from civil liability as much as the fault of injured in the harmful act. In the laws of America, based on Contributory Negligence principle and Comparative Negligence, the civil liability of officers is fully resolved or discounted as well. In the laws of Iran, based on the role of the injured, including agent, cause or in combination of agent and cause it is different, and the criteria for assigning responsibility is citing common law and in combination of agent and cause, each of the parties whom the harmful act refers is surety and if the amount of the effect of action is the same both parties will equally be responsible, and in the case of difference in the behavior, the officer and the injured will be responsible based on the amount of the effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Injured
  • Police
  • responsibility
  • fault
  • civil liability