احساس امنیت شهروندان در پارک های شهری اصفهان

نویسنده

استادیار جغرافیای برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزوار

چکیده

زمینه و هدف: احساس امنیت یکی از ابعاد اساسی مفهوم امنیت در معنای کلی آن است. هدف پژوهش، بررسی وضعیت احساس امنیت شهروندان در پارکهای شهر اصفهان است. مسئله اساسی تحقیق، احساس ناامنی شهروندان در فضاهای شهری و به ویژه پارکهاست که امروزه به دغدغه بزرگی برای برنامه ریزان و مدیران شهری تبدیل شده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، پیمایشی بوده و ابزار تحقیق، پرسشنامة محقق ساخته ای است که میزان روایی آن از طریق روایی صوری و ضریب پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ با مقدار78/0 تأیید شده است. جامعة آماری تحقیق شامل کلیه ساکنان مناطق چهارده گانة شهر اصفهان است و تعداد حجم نمونه 504 پرسشنامه بوده که در چهارده پارک شهر اصفهان توزیع و تکمیل شده است.
یافته ها و نتایج: متغیرهای کنترل رسمی و غیر رسمی با احساس امنیت دارای رابطه معنادار و مثبت و متغیرهای بی نظمی اجتماعی و محیطی با احساس امنیت رابطه معنادار و معکوسی دارند. از مجموع 14 پارک مورد مطالعه؛ در 5/28 درصد آنها شهروندان دارای احساس امنیت کم، در 43 درصد متوسط و در 5/28 درصد آنها شهروندان دارای احساس امنیت زیاد بوده اند. از مقایسه احساس امنیت در پارک‌ها نتیجه می‌شود که بیشترین احساس امنیت متعلق به پارک‌های پروین، باقوش‌خانه و غدیر و کمترین میزان احساس امنیت متعلق به پارک‌های امام رضا(ع)، صفه و رجایی می‌باشد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که پارک‌هایی که در مرکز شهر قرار دارند، دارای امنیت بیشتری در مقایسه با سایر پارک‌ها هستند. بر اساس تحلیل رگرسیونی معیارهای 4گانه بیشترین تأثیر مستقیم در دست یابی به احساس امنیت شهروندان در پارکهای شهر اصفهان مربوط به متغیر کنترل غیر رسمی و در مراتب بعدی متغیرهای بی نظمی های محیطی و کنترل رسمی می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Citizens' Sense of Security in Isfahan Urban Parks

نویسنده [English]

  • . .
چکیده [English]

Background and objectives: The sense of security is one of the fundamental aspects of the concept of security in its general sense. The aim of this study is to investigate the citizens' sense of security in the parks of Isfahan city. The main research question is the citizens' sense of insecurity in urban areas, especially Parks, which today has become a major concern to urban planners and managers.
Methodology: In terms of its objectives this study is of an applied research type. In terms of its methodology it is a survey study. A researcher-made questionnaire was employed for data collection. The validity was confirmed using face validity and its reliability was obtained by alpha Cronbach as .78. The statistical population of the study included all the residents in 14 districts in Isfahan City. The questionnaires were distributed among a sample of 504 individuals in 14 parks in Isfahan City.
Findings and results: The results indicate that the majority of participants expressed the sense of security in the park at a low level. And also the citizens in downtown parks have had more sense of security than other parks. The results indicated that the variable of informal control will have the most effect and after that the variables of environmental irregularity and official control in the second and third priority, increasing effect on the sense of security of the citizens in the parks of Isfahan City.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sense of security
  • Park
  • Citizens
  • Isfahan city