مدیریت بحران مبتنی بر سامانه‌های تصمیم یار

نویسندگان

1 دانشیار امنیت دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشجوی دکتری امنیت ملی

چکیده

زمینه و هدف: این تحقیق با مدنظر قراردادن اینکه مدیریت بحران در محورهایِ شناخت بحران و پیشگیری آن، کنترل پیامدهای ناشی از بحران، مقابله با بحران و کاهش سطح آسیب‌پذیری است و با این دغدغه که مشکل اساسی در حوزة مدیریت بحران، نبود هماهنگی و همکاری کارآ بین سازمانهای دخیل و استفادة بهینه از امکانات دردسترس است، با هدف اصلی «تبیین نقش سامانه-های تصمیم‌یار در مدیریت بحران» تدوین شده است.
روش: این پژوهش با در نظر گرفتن شاخصهای مؤثر در حوزة مدیریت بحران با به کارگیری روش تحقیق توصیفی (موردی زمینه‌ای) و استفاده از آمارهای استنباطی در یک جامعه آماری صد نفری انجام شده است.
نتایج و یافته ها: نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدیریت بحران مبتنی بر سامانه‌های تصمیم‌یار در پیشگیری، کنترل و اقدام در برابر بحرانها با ایجاد هم‌افزایی مطلوب با دیگر نهادها و سازمانها، ترویج روشهای مدیریت بحران و نحوة کنترل امور و کاهش تنش در زمان بحران، تهیه بانکهای اطلاعاتی جامع، استخراج نقشه‌های توپوگرافی منطقه و تحلیل آنها، راهنمایی در حوزة تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، استفاده از شبکه‌های خبری و رسانه‌ها در جهت آگاه‌سازی، ارائه گزارشها از وضعیت مناطق تحت پوشش و تلفیق اطلاعات بدست آمده با تجربیات و به کارگیری آن در صحنة عمل و همچنین استفاده از توان نرم‌افزاری و سخت‌افزاری می‌تواند نقش آفرین باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decision-Support System-Based Crisis Management

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 2
چکیده [English]

Background and objectives: Considering that crisis management addresses the issues of recognition and prevention of crisis, the crises consequences control, dealing with crisis and reducing the level of vulnerability, and the fact that the fundamental problem in the field of crisis management concerns the lack of efficient coordination and cooperation between organizations involved and the optimum use of available facilities this study has been conducted with the aim of "clarifying the role of decision support systems in crisis management".
Methodology: Taking the effective measures in the area of crisis management into account, this study has been conducted using descriptive research method and inferential statistics in a statistical population of 100.
Findings and results: The results indicate that the decision-support system-based crisis management can play a role in the following: preventing, monitoring and responding to the crisis by creating favorable synergies with other agencies and organizations, promoting methods of crisis management and how to control and reduce stress in times of crisis, providing comprehensive database, mining topography maps and analyzing them, helping in decision-making and decision-taking, using network news and media for notifications, making a report on the status of the areas covered, integrating data with experience and applying it in practice, and also using the power of software and hardware.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crisis management
  • Decision-support systems