بررسی عوامل نگرشی موثر بر اعتماد مردم به پلیس

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا پژوهشگاه علوم انتظامی ومطالعات اجتماعی

2 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد فیروزکوه

چکیده

زمینه و هدف: جلب اعتماد برای سازمانهایی که در ارتباط مستقیم با مردم هستند وبه همکاری و مشارکت آنها نیاز دارند، بسیار ضروری است. ناجا به واسطة حضور خود درهمة عرصه های اجتماعی و ارتباط مستقیم با اقشار مختلف در دوحوزة حفظ نظم و امنیت وخدمات انتظامی نیاز به مشارکت وجلب اعتماد مردم دارد .اعتماد یکی از مؤلفه های اصلی سرمایه اجتماعی است که ارتباط تنگاتنگی با احترام، اطمینان، جامعه پذیری وانسجام اجتماعی دارد.وجود اعتماد، سیاست گذاری عمومی وبرقراری وتدوام هماهنگی اجتماعی را تسهیل می کند.ادراک ونگرش افراد نسبت به پلیس به ارزشها، هنجارها و باورهای اجتماعی بستگی دارد ودرجوامع با فرهنگهای مختلف، نگرشهای متفاوتی نسبت به پلیس وجود دارد؛ ازاین‌رو دراین مقاله سعی داریم عوامل نگرشی مؤثربراعتماد مردم به پلیس را در شرق استان تهران بررسی کنیم.
روش: این تحقیق ازنظرهدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی – پیمایشی است. جامعة آماری این مطالعه را کلیه شهروندان بالای 18 سال در شهرستانهای شرق استان تهران تشکیل می دهند که تعداد 384 نفر نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و ارزیابی شدند. برای گردآوری داده ها، از ابزار پرسشنامه استفاده شد.
یافته ها و نتایج: نتایج ویافته های این تحقیق نشان داد که بین عوامل نگرشی وکارآمدی، اعتماد عمومی به پلیس، رضایت ازنظام سیاسی،ادراک حضورپلیس،رضایت و خشنودی از زندگی، ادراک تعارض در نظام سیاسی و رفتارهای ضداجتماعی ادراکی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد و در مجموع اعتماد مردم به پلیس در این حوزه متوسط و بیشتر ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Attitudinal Factors Affecting Public Confidence in Police

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
چکیده [English]

Background and objectives: Gaining the trust to organizations that are in direct contact with the people and need partnership and cooperation is essential. Due to its presence in all the social aspects and direct communication with different groups in the field of maintaining order and security and serving disciplinary services I.R.I Police need people's participation and trust. Trust is one of the main components of social capital and is closely linked to the respect, confidence, sociability and social coherence. Trust facilitates the public policy making and the establishment and continuation of social harmony. Perceptions and attitudes towards the police and values depend on social norms and beliefs. In communities with different cultures, there are different attitudes towards the police. Therefore, in this article we have tried to investigate the attitudinal factors affecting public confidence in the police in East Tehran province.
Methodology: In terms of its objectives this study is of an applied research type. In terms of its methodology it is a descriptive-survey study. The statistical population of the study included all over-18-year-old residents in Tehran eastern towns. 384 individuals were selected and studied using simple stratified sampling method. Questionnaire was employed for data collection.
Findings and results: The results showed that there was a positive and significant relationship between attitudinal factors and public confidence. And generally, confidence in the police was measures as moderate in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confidence
  • Public Confidence
  • Public confidence in the police
  • Attitude factors of confidence in the police