تحلیلی بر جایگاه آینده‌پژوهی در تولید دانش انتظامی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری مدیریت آینده پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار مدیریت دولتی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: دانش آینده‌پژوهی به‌عنوان دانشی نو که دارای تفکری نظام‌یافته و صریح در مورد آینده‌ و بر مفروضات ویژه استوار است و در نظام فکری خود رو‌ها، ارزشها و نظریه‌های ویژه‌ای را استفاده می‌کند، در مأموریت‌های انتظامی که دائماً با پدیده‌های اجتماعی سر و کار دارد بسیار با اهمیت و نیازمند بحث و بررسی است. هدف این تحقیق، بررسی جایگاه آینده‌پژوهی در تولید دانش انتظامی است.
روش: این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و از نظر روشهای گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعة آماری این تحقیق تعداد 125 نفر از مسئولان دفاتر تحقیقاتی و مطالعاتی ناجا، مدیران و کارشناسان ستادی تحقیقات و دست‌اندرکاران نشریات علمی ناجاست که با توجه به تعداد نمایندگان فعال و مدیران و کارشناسان مربوط از روش تمام شماری استفاده و نظرسنجی شد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش، پرسشنامة محقق ساخته با روایی و پایایی قابل قبول(70%) در سه محور دانش تخصصی، دانش پشتیبانی و دانش مدیریتی بوده است. در بخش مطالعة اسنادی تعداد 66 نشریه علمی فعال در ناجا به‌صورت تمام شماری، بررسی اسنادی شده است.
یافته ها و نتایج: یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که میزان دانش تولیدشده در حوزة آینده‌پژوهی در محیط تولید مقالات علمی میزان مناسبی از کل مقالات را به خود اختصاص نداده است و در مقایسه با میزان مطلوب آن از نظر مسئولان مربوط، در جایگاه مطلوبی قرار ندارد. نتایج ما را به این امر رهنمون می‌کند که می‌باید از قابلیتها و ظرفیتهای موجود، در تولید این دانش، تلاش جدی‌تری صورت گیرد و با راه‌اندازی حداقل یک نشریه علمی- ترویجی یا علمی – پژوهشی، زمینه سازی لازم برای بسط دانش آینده‌پژوهی در ناجا و همچنین زمینه‌سازی جذب فعالیتهای علمی نخبگان و علاقه‌مندان به این موضوع فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Future Studies in Law Enforcement Knowledge Generation

نویسندگان [English]

  • reza raeisi vanani 1
  • . . 2
چکیده [English]

Background and objectives: Future Study knowledge, as a new knowledge that involves an organized and explicit rationale about alternative futures and is based on specific assumptions and employs its own methods of thought, values and special theories, is very important in disciplinary missions that are constantly dealing with social phenomena. The aim of this study is to investigate the status of future study knowledge in the generation of law enforcement knowledge.
Methodology: In terms of its objectives this study is of an applied research type. Regarding the data gathering method it is a descriptive-survey study. The statistical population of the study included all 125 executives of Police research centers, managers and experts involved in Police research and scientific publications. Considering the active representatives and managers and experts, all of the individuals were selected and surveyed using census method. The research instrument was a researcher-made questionnaire with an acceptable validity and reliability (α=70%) in three domains of specialized knowledge, knowledge support, knowledge management. In the documentary study phase 66 scientific publications in police were totally explored.
Findings and results: The findings of this study show that the developed knowledge in the field of future study in the context of scientific papers does not possess an appropriate amount of articles and compared with its optimum level in terms of the relevant authorities, is not in a satisfying position. These results will lead us to that fact that we need to take the advantage of the capabilities and capacities available in generation of knowledge, and make serious efforts to set up at least one scientific or scholarly scientific Journal to provide the required infrastructure for the development of Futures Studies in police and to attract the activities of elite and those interested in this domain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future study
  • Law enforcement knowledge generation
  • Police scientific journals