رویکردی چند عاملی به قانون گریزی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: قانون‌پذیری و رعایت قانون در جامعه نشان دهندة نظم، امنیت و موجب ثبات و پایداری نظام است. در هر جامعه‌ای عواملی باعث می‌شود تا افراد نسبت به اجرای برخی از قوانین مقاومت کرده واقدام به اعمال خلاف قانون کنند. هدف اصلی این بررسی عوامل مؤثر بر قانون گریزی از طریق فراتحلیل تحقیقات انجام شده در ایران است
روش: روش این تحقیق، فراتحلیل از نوع کیفی است. در مطالعات کیفی برخلاف تحقیقات کمّی، تحلیل به کمک اعداد یا همبستگی‌های عددی صورت نمی‌گیرد، بلکه اهداف تحقیق به کمک طبقه بندیها توصیف و تحلیل می‌شود. بر این اساس، مطالعة حاضر به روش فراتحلیل انجام می‌پذیرد که در آن بازنگری در پیشینة پژوهش در حوزة قانون گریزی انجام می‌پذیرد. نوع بازنگری هم بازنگری تلفیقی خواهد بود. جامعة آماری در این تحقیق شانزده تحقیق صورت گرفته در مورد قانون‌گریزی در ایران است که در فصلنامه‌های علمی منتشر شده است.
نتایج و یافته‌ها: نتیجة تحقیق نشان داد که عوامل متعددی باعث قانون‌گریزی در کشور می‌شود. عوامل قانونی همچون ضعف قوانین، به روز نبودن قوانین، ضمانت اجرای ضعیف قوانین، مجریان و برخوردکنندگان با نقص قوانین، جهل و ناآگاهی مردم نسبت به قوانین باعث گسترش زمینه‌های انحراف می‌شود.همچنین عوامل اجتماعی چون آشفتگی اجتماعی و عوامل فرهنگی مانند تحصیلات، اعتقادات مذهبی و فعالیت رسانه‌ها، عوامل اقتصادی چون نابرابری اقتصادی، توسعة ناموزون و نیز عوامل سیاسی مانند ضعف نهادهای نظارتی و سایر عوامل مربوط به نظام سیاسی، کارگزاران سیاسی در قانون‌گریزی تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Multifactorial Approach to Illegality

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • شایگان . 2
چکیده [English]

Background and objectives: Compliance with the law and legality in society represents order and security and leads to the stability of the system. In any society some factors would lead people to resist against the implementation of some rules and act illegal activities. The main objective of this study was to determine the factors affecting the illegality through meta-analysis of research conducted in Iran.
Methodology: This study has been conducted in a qualitative, meta-analysis, method. Unlike quantitative research, in qualitative research analysis is not done through numbers or numerical correlations, but research objectives are analyzed using descriptive classification. Accordingly, the present study is conducted using meta-analysis wherein a review of the literature in the field of illegality is presented. The review will be of a consolidation type. The statistical population in this study included 16 studies about the illegality in Iran, which have been published in the scientific journals.
Findings and results: The results showed that several factors would lead to illegality in the country. Legal factors such as the weakness of the rules, lack of updated laws, weak legislative rules, authorities and law enforcers dealing with law breaking, and ignorance of the law would lead to deviation. And also social factors such as social unrest, and cultural factors such as education, religious beliefs and the media, economic factors such as economic inequality and uneven development, and political factors such as the weakness of regulatory bodies and other factors related to the political system, political brokers had an impact on illegality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • law
  • Legality
  • Illegality
  • meta-analysis
  • Legislative rules