تاثیر آموزش حقوق شهروندی بر پیشگیری از بزهکاری نوجوانان

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: رعایت حقوق و اصول شهرگرایی نیازمند آموزش و آگاهی بخشی به مردم از طریق آموزش‌های شهروندی است. هدف این مقاله بررسی اثر بخشی آموزش حقوق شهروندی بردوری‌گزینی از جرایم و آسیبهای اجتماعی در بین نوجوانان شهر بوشهر به صورت آزمایشی است. در این تحقیق تأثیر آموزش حقوق شهروندی در ارتقای پذیرش قانون و دوری‌گزینی از آسیبهای اجتماعی زنان به صورت آزمایشی با استفاده از دو گروه کنترل و آزمایش صورت گرفته است. جامعة آماری شامل 324 دانش آموز دبیرستانی بود که 104 نفرآنها در پایه دوم متوسطه مشغول به تحصیل بودند، 66 نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفتند.
روش:روش تحقیق از نوع آزمایشی در دو گروه آزمایش و کنترل و با طرح پیش آزمون وپس آزمون بود. ابزارهای تحقیق شامل دو پرسش‌نامة محقق ساخته برای سنجش آگاهی از حقوق شهروندی(78/0α=) و دوری‌گزینی از جرایم و آسیبهای اجتماعی (75/0 α= ) بود.
یافته ها و نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد که بین متغیرهای مورد مطالعه رابطة معناداری وجود دارد. همچنین بین گروه آزمایش و کنترل، در زمینه آگاهی از حقوق شهروندی و دوری گزینی از جرایم و آسیب های اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد؛ به این صورت که گروه آزمایش، پس از آموزش حقوق شهروندی از لحاظ آگاهی از حقوق شهروندی و دوری‌گزینی از جرایم و آسیبهای اجتماعی از نمرات بالاتری برخورداربوده و میانگین بالاتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Citizenship Rights Teaching on the Prevention of Juvenile Delinquency

چکیده [English]

Background and objectives: Respecting the rights and the principles of urbanism calls for training and public awareness through citizenship education. The aim of this study was to investigate the effectiveness of training citizenship rights on refraining from crime and social damages among adolescents in Bushehr. In this study, the effect of the citizenship rights education on improving women's compliance with the law and avoidance of social harms in the experimental and control groups has been investigated. The statistical population consisted of 324 high school students 104 individuals of who were in the second year of high school. 66 of them were randomly selected and randomly assigned to two experimental and control groups.
Methodology: This study is an experimental research including two experimental and control groups using pre-test and post-test. The research tools included two researcher-made questionnaires to assess the knowledge of citizenship rights (α = .78) and avoidance of crime and social pathologies (α = .75).
Findings and results: The results showed that there was a significant relationship between the variables. There were also significant differences between the experimental and control groups, in terms of the awareness of citizenship rights and refraining from crime and social pathologies; in this way, the experimental group, after learning the rights of citizenship in terms of awareness of citizenship rights and refraining from crime and social damages obtained higher scores and means.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citizenship rights
  • Law acceptance
  • Refraining from social harms
  • Awareness of citizenship rights