تاثیر‌ ابعاد راهبرد پلیس جامعه‌محور در احساس امنیت اجتماعی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف:مسئله امنیت و احساس امنیت اجتماعی امری مکانیکی از طریق فشار بیرونی نیست. کنترلهای بیرونی پلیس بدون مشارکت افراد جامعه باعث امنیت نسبی می‌شود و برای تداوم احساس امنیت، مشارکت اجتماعی افراد لازم است. مشارکت افراد در کنشهای پلیسی، به این گونه تمایلات چند سویه منجر می‌شود: آگاهی اجتماعی افراد از کنشهای پلیسی افزایش می یابد؛ اعتماد اجتماعی حاصل می شود ؛ و انسجام افراد و نیرو‌های نظامی در ساختار-های نظام اجتماعی متبلور می شود؛ و در نهایت باعث پایداری احساس امنیت اجتماعی خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش شناخت تاثیر ابعاد راهبرد پلیس جامعه‌محور در احساس امنیت اجتماعی است.
روش:این پژوهش به روش توصیفی- پیمایشی و با استفاده از پرسش‌نامه انجام شده است. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ افراد بالای 18 سال ساکن در شهر تهران است که 385 نفر به شیوۀ نمونه‌گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده-اند.
یافته ها و نتایج: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد بین مشارکت افراد در کنشهای پلیسی، اعتماد به نیروی انتظامی، انسجام افراد با نظام پلیسی و آگاهی از کنشهای پلیسی با افزایش احساس امنیت اجتماعی رابطۀ معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Dimensions of Community Policing Strategies in the Sense of Social Security

نویسندگان [English]

  • Amir RastegarKhaled
  • – MasoodSalmaniBidgoli
  • Mohammad Eskandari
چکیده [English]

Background and objectives: The issue of security and sense of social security is not something mechanical through external pressure. Police external controls without the participation of the population will result in relative security and social participation is essential to sustain a sense of security. Individuals' participation in policing actions will lead to these trends: the social awareness of the policing actions increases; Social trust can be achieved; the integrity of individuals and security forces are crystalized in the structure of the social systems and ultimately leads to the sustainability of sense of social security. The main objective of this study was to determine the impact of the dimensions of community policing strategies in the sense of social security.
Methodology: This study was conducted in descriptive-survey method using questionnaire. The statistical population of the study included all over 18-year-old individuals living in Tehran. 385 participants were selected using multistage cluster sampling method.
Findings and results: The results show that there is a significant relationship between individuals' participation in policing actions, trust in police, individuals' integrity with policing system, awareness of policing actions and the increase in the sense of social security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Community Policing
  • Sense of Social Security
  • social trust
  • social participation
  • Social Integrity
  • Awareness