رابطه عزت نفس با پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبری

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی میزان ارتباط عزت نفس با پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر در شهر تبریز (دانش آموزان سال اول و دوم دبیرستان عادی-دولتی در سال تحصیلی 93-92)است.
روش :پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی است. از نظر روش های کمّی گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی است.جامعة آماری این پژوهش را کلیه دانشآموزان پسر اول و دوم دبیرستانهای عادی دولتی شهرتبریز تشکیل می دهد کهبا استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدندو به همراه 49 نفر از نوجوان بزهکار تحت نظر در کانون اصلاح و تربیت تبریز به عنوان گروه بزهکار به صورت تمام شمار مورد سنجش قرار گرفتند.داده‌های تحقیق با استفاده از پرسش‌نامة محقق ساخته تحت عنوان مشخصات فردی و خانوادگی، و پرسش‌نامة استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت گردآوری شده است.
یافته ها و نتایج :نتایج این مطالعه نشان داد که عزت نفس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان مؤثر است؛ به این صورت که عزت نفس بالا باعث کاهش رفتارهای بزهکارانه نوجوانان می شود. از آنجا که رفتارهای بزهکارانه نوجوانان،شامل رفتارهای انحرافی، نزاعهای خانوادگی یا تحصیلی در شروع نوجوانی، عضویت در گروه‌های ضد اجتماعی و ناهنجاری‌هاست ، می توان با افزایش عزت نفس در نوجوانان، تمایل آنان به بزهکاری را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Self-esteem and Prevention of Male Juvenile Delinquency in Tabriz

نویسندگان [English]

  • Safar Mardi
  • Abbas Amin
چکیده [English]

Background and objectives: The aim of this study was to identify the relationship between self-esteem and prevention of male juvenile delinquency (first and second year high school students in 2013-2014 academic year) in Tabriz.
Methodology: In terms of its objectives, this study is of an applied research type. In terms of quantitative data gathering, it is a descriptive-correlational study. The statistical population of the study included all the first and second year high school students in Tabriz who were selected using cluster sampling method. Also, 49 delinquent juveniles under the supervision of Reformatory Center for Delinquency were assessed as a delinquent group. The research data were collected using a researcher-made questionnaire entitled as 'demographic information' and Cooper-Smith standardized self-esteem questionnaire.
Findings and results: The results of this study showed that self-esteem is effective in the prevention of juvenile delinquency; it means that high self-esteem reduces delinquent behavior of juveniles. Since the juvenile delinquent behaviors include deviant behavior, family or the school conflicts at the beginning of adolescence, membership in the anti-social groups and anomalies, it is possible to reduce the desire to crime by increasing their self-esteem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Esteem
  • Delinquency
  • prevention
  • Family self-esteem
  • Social self-esteem
  • Educational self-esteem