بررسی ارتباط ادراک فرد از غنی بودن شغل و فشارهای روحی و جسمی ناشی از استرس در خدمات انتظامی سازمان‌های دولتی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف : استرس حالت روحی و جسمی ناشی از برخورد با تهدید یا نیاز ادراک شده‌ای است که نمی‌توان با آمادگی با آن روبه‌رو شد. تاثیرات استرس بر عملکرد شغلی به ویژه در مشاغل حاسی که با وظیفه حفظ نظم و امنیت در ارتباط هستند و شاغلان آنها دارای وظایفی حساس بوده و مسئولیت‌های قانونی زیادی هستند، از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیریت استرس در این مشاغل می‌تواند موجبات بهبود عملکرد کارکنان را فراهم آورد. مدیریت اثربخش استرس مستلزم شناخت راهکارهای کاهش استرس است، با توجه به ویژگی‌های یک شغل کم استرس، می‌توان انتظار داشت که برداشت کارکنان از غنی بودن شغل موجب کاهش استرس شغلی ایشان شود؛ بنابراین، این پژوهش به مطالعه ارتباط «برداشت فرد از غنای شغل» و « فشارهای جسمی و روحی ناشی از استرس» در کارکنان بخش انتظامات یک سازمان دولتی، پرداخته است.
روش: این مقاله از نظر هدف، کاربردی است که با روش همبستگی انجام شده داده‌های میدانی مورد نیاز توسط پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده از آزمون‌های کالموگروف- اسمیرنوف، همبستگی و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شده است .
یافته ها و نتایج : نتایج تحقیق رابطه معکوس میان ادراک فرد از غنای شغل و فشارهای روحی و جسمی‌ناشی از استرس را تایید نمود، لیکن شدت رابطه منفی میان فشار روحی و برداشت فرد از غنای شغل بیش از رابطه فشار جسمی و برداشت فرد از غنای شغل بود. از میان ویژگیهای غنای شغل سه ویژگی "ارتباط با مشتری"، "آزادی عمل در برنامه‌ریزی " و "کنترل بر منابع" رابطه معناداری با فشار روحی ناشی از استرس دارند؛ تنها ویژگی "آزادی عمل در برنامه‌ریزی " دارای رابطه معناداری با فشار جسمی ناشی از استرس بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

شثیق

چکیده [English]

شض

کلیدواژه‌ها [English]

  • اب