بررسی حقوق جرم تبانی در نظام حقوق کیفری ایران

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: یکی از جرائمی که در حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران می‌شود گفت از توجه کمتری برخوردار بوده است بحث تبانی است. جرم تبانی که می‌توان گفت ناشی از توافق بین دو یا چند نفر برای انجام جرم بوده، اغلب به صورت سری ومخفیانه صورت می‌پذیرد که همین امر اثبات آنها را با مشکل جدی مواجه می‌کند. متاسفانه قانون تنها دردو ماده به جرم تبانی (مواد610-611) پرداخته وباعث شده که شارحان قانون و مؤلفان حقوق کیفری توجه زیادی به این جرم معطوف نکنند و صرفاً در حد همان دو ماده به موضوع جرم تبانی بپردازند.
روش: روش تحقیق دراین مقاله بصورت توصیفی وکتابخانه‌ای بوده وباتوجه به اهمیتی که جرم تبانی از نظر امنیتی دارا است سعی برآن شده که به تبیین وتشریح جرم تبانی وبررسی فلسفه ومبانی جرم انگاری آن در جرایم امنیتی در قانون مجازات اسلامی ولایحه آن وسایر قونین مرتبط پرداخته شود.
یافته ها و نتایج: نتیجه حاصله بیانگر این مطلب است که همواره مانند بسیاری از مواد قانونی در مجازات جرم تبانی ابهام وجود داشته ودربرخی از موارد مجازات سنگین محارب رابرای تبانی کنندگان در نظر گرفته است؛ بنابراین قانونگذار قبل از هر اقدامی باید ابهامات مواد قانونی را اصلاح و تبانی را بطور شفاف تعریف و اقدامات در محدودۀ تبانی را مشخص کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

سیز

چکیده [English]

سش

کلیدواژه‌ها [English]

  • ب