آسیب شناسی ارتباطات اینترنتی در بین دانشجویان دانشگاه یزد

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف :امروزه استفاده از اینترنت که دارای کارکردهای متعددی در بین دانشجویان گسترش زیادی یافته است. یکی از این کارکرد‌ها برقراری ارتباط می‌باشد که از طریق پست الکترونیکی، چت‌روم‌ها، وبلاگ‌ها و سایت‌های مختلف انجام می‌شود. ارتباط برقرار کردن از طریق اینترنت، دارای کارکردهای مثبت و منفی می‌باشد که این مقاله به کارکردهای منفی آن توجه دارد.
روش: روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع پیماشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. جامعۀ آماری پژوهش رادانشجویان علوم انسانی دانشگاه یزد تشکیل می‌دهندکه درسال 90 تعداد آنها3260 نفر بوده است و براساس فرمول کوکران تعداد 121نفر بعنوان نمونه؛ به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. پس ازجمع آوری اطلاعات همۀ داده‌ها توسط نرم افزار Spssمورد پردازش قرار گرفت ومیزان روایی از طریق آلفای کرونباخ بدست آمده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد بین آسیب‌های اینترنتی به عنوان متغیر وابسته ومتغیرهای چون (جنس ،سن،گمنامی (بازی نقش )احساس آزادی، نیاز به احترام، نیاز جنسی ،گریز از مشکلات )به عنوان متغیر‌های مستقل ارتباط معنادار وجود دارد، ولی بین آسیب‌های اینترنتی ومتغیرهای چون(مقطع تحصیلی، شغل پدر، شغل مادر، درآمد تحصیلات مادر، تحصیلات پدر) ارتباط معنادار وجود ندارد. تحلیل رگرسیونی نشان می‌دهد که از 7 متغیر مستقل وارد شده به معادله رگرسیونی، 4 متغیر گریز از مشکلات، سن، احساس آزادی ونیاز جنسی در تبیین آسیب‌های اینترنتی سهم معناداری دارند و حدود1/40 درصدتغییرات آسیب‌های اینترنتی را تبیین می‌کند در این میان سن بیشترین تاثیر را بر پیش بینی آسیب اینترنتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

h

چکیده [English]

gf

کلیدواژه‌ها [English]

  • kh