جرم‌شناختی فضای اینترنت

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم کنگرۀ دوازدهم سازمان ملل در زمینۀ پیشگیری از جرم و عدالت کیفری جرایم سایبری و چالش‌های فراروی آن است و بنابراین آگاهى از پى‌آمدهاى اینترنت و در کنار آن، در نظرگرفتن راهبردهاى مناسب براى استفاده درست و پیش‌گیرى یا کاهش پى‌آمدهاى احتمالی منفى آن، اهمیت اساسى دارد. این نوشتار به بیان روانشناسی اینترنت و پى‌آمدهاى منفى آن بر سلامت و رفتار انسان و بازداری زدایی در اینترنت و تاثیرات اینترنت بر بزهکاری و بزه‌دیدگی افراد می‌پردازد.
روش:‌ این تحقیق بصورت کتابخانه ای و با بررسی ادبیات موجود در زمینه آثار مثبت و منفی اینترنت و فضای مجازی صورت گرفته است. داده های تحقیق به کمک ابزار فیش برداری جمع‎‌آوری و تدوین گردیده اند.
یافته ها و نتایج:‌ اینترنت در کنار دست‌آوردها و کاربردهاى انکارناپذیر و مثبتى که در زمینه‌هاى گوناگون دارد، پى‌آمدهاى نامطلوبى به همراه دارد که باید‌ مورد توجه والدین، مربیان و همۀ مسئولان امر تعلیم و تربیت و برنامه‌ریزان فرهنگى جامعه و پلیس قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

فف

چکیده [English]

ففففففففف

کلیدواژه‌ها [English]

  • فففففففففف