شاخص‌یابی الگوی تعالی سازمانی دانشگاه علوم انتظامی بر مبناء مفاهیم بنیادین در مدل EFQM

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف :دانشگاه علوم انتظامی به عنوان تنها مرکز آموزش عالی پلیس با فراهم آوری مقدمات پیاده سازی و اجرای تعالی بر مبنای EFQM طلیعه دار تغییر به‌ویژه در مدیریت کیفی مراکز علمی و پژوهشی برای رشد و پیشرفت همه جانبه در نیروی پلیس شده است . مدل اروپایی تعالی سازمانی (EFQM) که مورد استفاده دانشگاه علوم انتظامی قرار دارد بر هشت مفهوم بنیادین متکی است که در این تحقیق ابعاد الگو را تشکیل داده و شاخص‌یابی ابعاد مذکور بر مبناء ویژگی‌‌های بومی و خصوصیات دانشگاه علوم انتظامی هدف تحقیق است .
روش: تحقیق از نوع کاربردی و پیمایشی بوده که به روش دلفی ( نظر سنجی خبرگان ) با استفاده از پرسشنامه 7 درجه‌ای لیکرت.در جامعۀ آماری اعضاءهیئت علمی دانشگاه و با نمونه‌ای به تعداد 40 نفر به روش دلفی در دو مرحله اجرا شده است .
یافته‌ها و نتایج : یافته‌‌های تحقیق حاکی از این است که ابعاد و مولفه‌‌های الگو در هر دو مرحله سنجش دلفی تایید شدند و از 63 شاخص مرحله اول، 36 شاخص در محدودۀ مطلوب طیف قرار گرفتند و با اضافه شدن 5 شاخص حسب نظر خبرگان، پرسشنامه مرحله دوم با 44 شاخص اجرا شد که در 4 شاخص اصلاحیه پذیرفت استفاده عملی از نتایج تحقیق برای ارتقاء کیفیت آموزش در قالب تعالی سازمانی دانشگاه بر مبناء مدل EFQM و انجام برخی تحقیق‌‌های مکمل به مانند تحقیق در الگوی رهبری دانشگاه و شاخص‌‌های آن که از جمله مهم‌ترین انهاست، به عنوان پیشنهاد‌‌های تحقیق ارائه شده‌اند. شاخص‌هایی که میانگین وزنی آنها بالاست، قدرت اندازه‌گیری قوی‌تری دارند و با ویژگی‌‌های بومی ومتناسب با شرایط دانشگاه علوم انتظامی سازگار‌تر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ربل

چکیده [English]

بببببببب

کلیدواژه‌ها [English]

  • بببببببب