نقش پلیس بر نظریه اسلامی - ایرانی امنیت

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: این تحقیق در صدد بررسی و پویش علمی در خصوص نقش و کارویژه‌های نیروی انتظامی و پلیس در تولید نظریه اسلامی- ایرانی امنیت است. امنیت امروزه مبتنی بر رویکرد‌های مختلف که برگرفته شده از مکاتب گوناگون فلسفی –فکری می‌باشد دارای خاستگاه‌های مختلف بر اساس نظام‌های معنایی و معرفت شناختی است. چشم‌انداز تولید نظریه اسلامی– ایرانی امنیت یکی از موضوع‌های مهم در جمهوری اسلامی ایران است. در این زمینه پلیس و نیروی انتظامی می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند.
روش: این تحقیق از نظر نوع بنیادین و روش آن توصیفی است. در این تحقیق با استفاده از روش اسنادی به بررسی نقش پلیس و نخبگان نیروی انتظامی و متفکران امنیت پژوه ایرانی درفرایندتولید نظریه اسلامی – ایرانی امنیت می‌پردازد.
یافته‌ها و نتایج : نتایج بررسی نشان می‌دهد که تاریخ تابناک ادبیات و آموزه‌های توحیدی بر گرفته از مکتب رهایی بخش اسلام و متفکران و اندیشمندان مسلمان و علما و فقها عظیم‌الشان اسلام به ویژه مکتب تشیع حاوی مبانی و اصول بنیادینی در حوزۀ امنیت و ساخت آن می‌باشد و تجارب ارزشمند پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) و اندیشه‌های ژرف ایشان وهمچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیه الله خامنه‌ای (دامت برکاته) که ریشه در در قرآن و سیرۀ امامان معصوم(ع) دارد منابع مهمی برای تولید نظریه اسلامی – ایرانی امنیت است.و نخبگان علوم پلیسی در ایران با سازماندهی و مدیریت دانش بنیان میتوانند نقش تعین کننده‌ای در این زمینه داشته باشند. مدل مفهومی در این بررسی عبارت است ازیک مثلث : 1. میراث گرانسنگ علمی جهان اسلام وتشیع در ایران واسلام وآموزه‌های توحیدی قرآن بویژه امام خمینی(ره) ومقام معظم رهبری ( دامت برکاته)؛ 2. صاحب نظران واندیشمندان حوزه مطالعات امنیتی –پلیسی در دانشگاه‌ها وحوزه‌های علمیه مخصوصا مراکز علمی وآکادمیک نیروی انتظامی ونیروهای مسلح؛ 3. سازماندهی ومدیریت متفکران وصاحب‌نظران وتشکیل کرسی‌های نظریه پردازی در نیروی انتظامی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ty

چکیده [English]

rftg

کلیدواژه‌ها [English]

  • ergft