بررسی رابطه بین بهره‌مندی از وسایل ارتباط جمعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان شهر یزد

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: دنیای امروز دنیای وسایل ارتباط جمعی است. وسائل ارتباط جمعی آنقدر اهمیت یافته است که سایر نهادهای اجتماعی نظیر خانواده، آموزش و پرورش، دانشگاه و غیره را تحت‌الشعاع قرار داده است. این وسائل کارکردهای متنوعی در جامعه دارا بوده و نقش‌های مختلفی ایفا می‌کنند. فقدان ارتباط اجتماعی به معنای سکون نسبی در حیات انسانی و مانعی در راه هر نوع تعالی اجتماعی است.
روش: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بهره‌مندی از وسایل ارتباط جمعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان شهر یزد، انجام شده است .روش پژوهش، پیمایشی بوده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل جمعیت زنان 15 سال و بالاتر شهرستان یزد می‌باشدکه تعداد آنها بر اساس سرشماری سال 1385 برابر با 252186بوده است. با استفاده ازفرمول کوکران حجم نمونه (280 نفر) تعیین شده است. نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای چند مرحله انجام شده است.
یافته‌ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که میزان بهره‌مندی زنان شهر یزد از وسایل ارتباط جمعی کم است و میزان احساس امنیت اجتماعی آنها پایین است. بین میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر یزد و بهره‌مندی از وسائل ارتباط جمعی رابطۀ معنادار وجود دارد، بدین معنا که با افزایش استفاده از وسائل ارتباط جمعی، احساس امنیت اجتماعی نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین برای افزایش احساس امنیت اجتماعی زنان می‌توان بهره-مندی آنها از وسائل ارتباط جمعی را افزایش داد؛ البته به نظر می‌رسد که لزوم افزایش بهره‌مندی از وسایل ارتباط جمعی بیشتر به کیفیت این برنامه‌ها برمی‌گردد تا کمیت آنها واین کیفیت ونوع برنامه‌هاست که می‌تواند با احساس امنیت اجتماعی رابطه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

س

چکیده [English]

ش

کلیدواژه‌ها [English]

  • ش