بررسی صحنه جرم، زنجیره امانت و نقش توزیع ادراکات در آنها

نویسندگان

چکیده

تحصیل دلیل موثق از صحنۀ جرم منوط به رعایت ضوابط و مقرراتی بیش از آنچه علوم قانونی، تکنولوژی و تجربه ارائه می‌دهند، است که متاسفانه در کشور ما علی‌رغم تجهیز پلیس علمی کشور به فناوری روز، رعایت نمی‌شود. از زمرۀ این اصول رعایت زنجیره امانت در جمع‌آوری ادلۀ از صحنۀ جرم است که ناظر به ثبت روند ضبط، امانت، کنترل، انتقال، آنالیز و تغییر همۀ ادلۀ مادی و الکترونیکی می‌باشد؛ علاوه بر آن رعایت بی‌طرفی و احتراز از نتیجه‌گیری و تفسیر زودهنگام و مغرضانه در این روند لازم الرعایه است در عین حال جایگاه ویژه‌ای برای توزیع ادراکات لحاظ می‌شود، بدان مفهوم که نتیجه تحلیل و استنباط علمی و رسمی پرسنل دخیل در کشف جرم باید ثبت و ضبط شود تا رشتۀ ارتباط و تعامل افراد در این زنجیره به علت کمبود و نقصان اطلاعات از بین نرود؛ برای دستیابی به این هدف تجهیزات و فناوری‌های نوینی پا به عرصه گذاشته که درکشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفته و اطلاعات حاصل از مراحل کشف جرم را که به صورت داده‌های دیجیتالی درآمده‌اند برای دستیابی به نتیجه و استنباطی قریب به یقین تلفیق می‌کنند. در این مقاله می‌کوشیم ضوابط حاکم بر فرایند بررسی صحنۀ جرم را با عنایت به کاستی‌ها و نواقص موجود بر این مرحله از کشف جرم در کشورمان تجزیه و تحلیل کنیم و راه‌کارهایی نیز در این خصوص پیشنهاد کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

d

چکیده [English]

ase

کلیدواژه‌ها [English]

  • e