شناسایی و تحلیل حقوقی- جرم شناختی موانع و محدودیت های نظارت پذیری مجرمان

نویسنده

چکیده

چکیده
زمینه و هدف:امروزهبا ظهور یک رویکرد نوین مدیریتی در مقابل مجرمان خطرناک، مفهوم نظارت در سیاست جنایی کشورها جایگاه ویژه‌ای یافته است. اجابت یا پذیرش تدابیر نظارتی از سوی مجرمان و سرپیچی و نقض دستورهای نظارتی و عوامل مؤثر بر نظارت پذیری و نظارت گریزی از موضوعات مهمی است که توجه یا بی اعتنایی به آن در توفیق و شکست یک برنامة نظارتی بسیار مؤثّر است. مقالۀ حاضر با هدف بهره‌گیری از قوانین موضوعةایران و تکیه بر نتایج حاصل از مطالعة تطبیقی و قوانین برخی از کشورها ضمن تبیین مفاهیم نظارت گریزی و نظارت پذیری به دنبال شناساندن نقش مهم خانواده و کنشگران دولتی در فرمان پذیری مجرمان و نیز بررسی قوانین موضوعةایران و چند کشور دیگر در زمینة ضمانت اجرای نقض شرایط نظارتی است.
روش:این تحقیق از نظر ماهیت ، توصیفی و از نظر هدف ،کاربردی است. اسناد مورد مطالعه این تحقیق،قوانین موضوعة ایران و نتایج حاصل از مطالعة تطبیقی و قوانین کشورهای دیگر در زمینة نظارت پذیریاست.
یافته ها و نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد که اجابت و پذیرش تدابیر نظارتی از سوی مجرمان، موضوع مهمی است که در حوزه های تجربی و نظری مورد بی توجهی قرار گرفته است. کمیّت و کیفیّت بالای نظارت پذیری افراد تحت نظارت، معیاری برای میزان موفقیت یک برنامه نظارتی محسوب می شود. در عین حال تخلّف افراد تحت نظارت از اجرای تدابیر نظارتی که از آن به نظارت گریزی تعبیر می کنیم، عامل شکست برنامه نظارتی است. بخشی از چالشهای نظارت بر مجرمان، معلول خلأهای قانونی و مشکلات اجرایی است که امکان نظارت گریزی افراد را فراهم میکند، لذا تدوین قوانینی جامع در این زمینه اجتناب ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Criminological-Legal Identification and Analysis of Controlling Restrictions of Offenders

چکیده [English]

Background and objectives: Today, with the advent of a new approach to the management of dangerous offenders, the concept of supervision in criminal policy of the countries has a special place. The acceptance of controlling measures by criminals and refusal to comply with and violations of controlling orders, the effective factors on control-acceptance and control-refusal are among the crucial issues that attention to or disregarding them is highly effective on the success and failure of a controlling program. Given that the existing research has addressed the expressions of opinions in the form of new risk management perspectives and has not pointed to the acceptance or refusal of controlling measures by the monitored people, while taking advantage of the appropriate laws of the country and based on the results of the comparative study and the laws of some other countries, this article aims at explaining the concepts of control-acceptance and control-refusal and emphasizing on the significant role of family and state actors in culprits' obedience and also reviewing the appropriate laws of Iran and several other countries in the enforcement guarantees of violations of controlling requirements. The legislator's awareness of the results of scientific studies and the laws of other countries in the field of control-acceptance and its restrictions can pave the way for drafting or amending laws and help the enforcers in the design of effective controlling programs.
Methodology: in terms of its nature, this study is of a descriptive research type and in terms of its objectives, it is considered as an applied research. The observed documents included the appropriate laws of Iran and the results of the comparative study and the laws of some other countries.
Findings and results: The results showed that the acceptance of controlling measures by criminals is important that has been neglected in the experimental and theoretical areas. The high quantity and quality of control-acceptance of monitored individuals is a measure of the success of a controlling program. At the same time, the violation of implementation of controlling measures by monitored individuals, which is interpreted as control-refusal, is failure of the controlling program. Part of the challenge of offenders' controlling is due to legal gaps and practical problems that allows for individuals' control-refusals. Therefore, developing a comprehensive legislation in this field is inevitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Control
  • Control-acceptance
  • Control-refusal
  • Controlling measures
  • Criminal justice actors
  • Risk management